12 mars 2013

Satsningarna på Roslagsbanan behövs

Idag publicerar Svenska Dagbladet två intressanta artiklar om kollektivtrafik med anledning av dagens sammanträde med Trafiknämnden. Den ena är en debattartikel som bara finns i tidningens webbupplaga, den andra en nyhetsartikel som (än så länge) bara finns i papperstidningen.

Debattartikeln, skriven av Birgitta Swedenborg och Per-Bruno Wisth, kritiserar det beslut om investeringar i Roslagsbanan som Trafiknämnden avser fatta idag. Artikelförfattarna titulerar sig nationalekonom respektive arkitekt och man kan utifrån det få intrycket att det är i sin professionella kapacitet de uttalar sig. Mer relevant är dock deras bostadsort. Enligt hitta.se bor de på Danderydsvägen 103 respektive Stationsvägen 1 i Djursholm, det vill säga alldeles nära Roslagsbanan. Bland boende i Djursholm är det många som protesterar mot att Roslagsbanan går genom deras område och att tågen till råga på allt låter när de passerar. De planerade investeringarna i nya tåg och spår på Roslagsbanan kommer att leda till att tågen kan gå i femminuterstrafik, vilket är fantastiskt för alla de som bor i Täby, Vallentuna, Åkersberga och så vidare och är beroende av Roslagsbanan för sina resor. Däremot är förstås entusiasmen bland bilburna djursholmsbor inte lika stor - även om de nya tågen kommer att bullra betydligt mindre än de gamla tåg som trafikerar sträckan idag och tågen även fortsättningsvis bara kommer att få gå i 80 km/h genom Djursholm.

Bortsett från att det är egenintresset och inte omsorg om täbyborna som vägleder artikelförfattarnas engagemang för tunnelbana till Täby så sprider de en hel del rena felaktigheter. Kostnaderna för en tunnelbaneutbyggnad underskattas grovt (en uppgift i Dagens Nyheter idag anger den rimliga kostnaden till åtminstone dubbelt så mycket som artikelförfattarna anger), behovet av nya vagnar för att klara flera mil av ny, tät spårtrafik negligeras helt och påståendet att en tunnelbaneutbyggnad skulle kunna vara klar om 4-5 år är så absurd att den är rent skrattretande. Det finns inte en chans att man ens skulle kunna sätta spaden i jorden inom 4-5 år, eftersom inga av de nödvändiga planerna finns. Och även om folk i norra Danderyd och Täby kanske inte är fullt lika ivriga att processa och överklaga planer kan vi utgå från att varje spårutbyggnad i nordostsektorn kommer att överklagas.

Lägg därtill hela problematiken med kapacitetsbristen på röda linjen till Mörby centrum som gör att även om man enkelt kunde bygga ut tunnelbanan till Täby snabbt och för en billig penning och trafiksätta den med befintliga tåg, så skulle de nytillkommande resenärerna ändå inte få plats på tågen. Den som tror att tunnelbaneutbyggnad är en enkel lösning lever i en fantasivärld. Tyvärr. Vill man ge de boende i Täby, Vallentuna och Österåker en förbättrad spårburen kollektivtrafik under de närmaste femton åren behövs satsningen på nya spår och tåg på Roslagsbanan.

I den andra artikeln i Svenska Dagbladet diskuteras trafikförvaltningens förslag till budget för år 2014, där flera viktiga investeringar föreslås skjutas på framtiden, bland annat utbyggnaden av Tvärbanan till Kista och Helenelund, som föreslås påbörjas först år 2018. Detta är naturligtvis väldigt problematiskt, men precis som trafiklandstingsrådet Christer G. Wennerholm säger så kommer inte något beslut att fattas om budgeten vid nämndens sammanträde idag, utan vi kommer att skicka förslaget vidare till landstingsstyrelsen utan eget ställningstagande. Den viktiga processen kommer att ske i Landstingshuset när Alliansens förslag till budget för år 2014 tas fram och så småningom klubbas i fullmäktige i juni. I det arbetet - och inte minst i förhandlingarna med staten angående nödvändiga infrastrukturinvesteringar - får vi försöka hitta lösningar som gör att nödvändiga investeringar kan göras så tidigt som möjligt.

Läs även Leif Gripestams svar på debattartikeln i Svenska Dagbladet och Lennart Kalderéns blogginlägg om Roslagsbanan.

17 kommentarer:

Camilla Grepe sa...

Insiktsfullt. En aspekt som ofta glöms bort är hur tätt T-banestationerna kan byggas, jämfört dagens stationer. En annan är Roslagsbanans förgreningar. Hur löser man det?

Hela området som Roslagsbanan försörjer byggdes upp efter samma mönster som områdena utefter T-banan. För att få samma bekväma närhet till spårburen trafik blir det i så fall bara ett byte från den ena tekniken till den andra. Till vilken nytta??

Eric Matsgård - Danderydsbor mot Buller sa...

Du kritiserar och misstänkliggör den artikel Birgitta och Per-Bruno Wisth har skrivit på Brännpunkt (svd.se) om de nu beslutade miljardsatsningarna på den gamla Roslagsbanan. Du anser att de vid undertecknandet borde ha presenterat sig som "boende intill Roslagsbanan" i stället för som "nationalekonom" respektive "arkitekt". Men artikeln handlade inte om deras boendesituation eller de negativa miljöeffekterna av Roslagsbanan, som förvisso är allvarliga. Den handlade om att de kommande miljardinvesteringarna som ska göras i upprustningen av Roslagsbanan är extremt olönsamma från samhällsekonomisk synpunkt och att pengarna skulle göra mycket större nytta om de i stället satsades på en förlängning av röda linjen till Täby. Men genom att man kastar bort pengarna på Roslagsbanans upprustning kommer det inte att finnas pengar för en förlängning av tunnelbanan under överskådlig tid, om ens alls.

Vad gäller de sakargument som Du för fram kan jag bara konstatera att det saknas belägg. Birgitta och Per Bruno för sin del baserar artikeln på dels en förstudie som gjorts av Banverket 2008, dels på en enkel bearbetning av SL:s egna lönsamhetsberäkningar för Roslagsbanan. Deras slutsatser har också stöd av analyser gjorda av WSP på uppdrag av Stockholms handelskammare.

Om de skulle hemfalla åt samma misstänkliggörande som Du skulle vi kunna framhålla att Du ingår i den borgerliga majoritet i landstinget som har fattat detta katastrofala beslut och medverkat till en ansvarslös användning av stockholmarnas skattepengar. Du är helt enkelt ett språkrör för Christer Wennerholms politik. Förhoppningsvis får det konsekvenser i nästa val.

Camilla Grepe sa...

@Familjen Matsgård. Ni är emot buller i Danderyd. Visa gärna hur ni ska slippa buller från T-banan om den blir alternativ till en Roslagsbana som inte byggs ut.

Karl Henriksson sa...

Det finns ingen seriös bedömare som instämmer vare sig i den tidsbedömning eller den kostnadsberäkning för en tunnelbaneutbyggnad som artikelförfattarna presenterar. Att de låtsas som om deras kritik skulle handla om omsorg om de som bor och arbetar i Täby och andra norr om Danderyd är direkt missledande när den helt centrala motivationen bakom deras ställningstagande är att de vill ha bort Roslagsbanans trafik från sitt närområde för att de upplever den som störande.

Jag är stolt över att jag är med och förbättrar kollektivtrafiken för de som bor i Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker NU istället för att bara satsa på en tunnelbaneutbyggnad långt in i framtiden medan bilberoendet år efter år fortsätter att öka i nordostsektorn.

Unknown sa...

Det är enkelt att visa eftersom T-banan förläggs i just - tunnel, där ingen i omgivningen störs av buller. Roslagsbanan är däremot projekterad för 100 år sedan som en långsamgående lokalbana med låg turtäthet. På den tiden gjorde det inte så mycket om banan gick 20 meter från kringliggande bostadshus. Nu är planen 120 km/h, tåg med 7-9 vagnar och ett tåg var 90:e sekund i vardera riktningen. Det ger en bullersituation som är närmast omöjlig att parera. Medlen för att åtgärda det finns inte tillnärmelsevis med i den föreslagna budgeten.

Karl Henriksson sa...

Precis som framgick av mitt ursprungliga blogginlägg är planen att tågen bara ska gå i 80 km/h genom Danderyds kommun (det gäller alltså även Stocksund, inte bara Djursholm, Per). Besluten är inriktade på att möjliggöra 10-minuterstrafik, dvs inte ens i det mest trafikerade avsnittet mellan Östra station och Djursholms-Ösby blir det mer än hälften så många tåg som du beskriver, Per.

460 miljoner kronor avsätts för olika typer av åtgärder mot buller, till exempel olika typer av bullerskärmar men också räl- och hjuldämpare. Det pågår ett intensivt arbete för att minska bullerproblemen längs Roslagsbanan genom Danderyd, man kunde bara önska att myndigheterna ägnade samma engagemang åt att komma till rätta med bullerproblem överallt i länet...

Dindin sa...

Karl, du påstår att "de vill ha bort Roslagsbanans trafik från sitt närområde". Vad har du för belägg för det påståendet? Sanningen är intressant nog en annan, vi som bor här vill ha kvar den som den lokalbana den är. Vidare blir jag nyfiken på vilket sätt du tycker att du är med och "förbättrar kollektivtrafiken för de som bor i Danderyd" genom utbyggnaden av Roslagsbanans etapp 2? Mig veterligen leder det inte till att det stannar fler tåg i Danderyd med utbyggnaden, men däremot planeras nedläggning av stationer, t ex Bråvallavägen och Stocksund. Mest flagrant är ändå hur obegripligt illa och slumpmässigt utbyggnaden planerats och budgeterats. Man baxnar av storleksordningen på fördyringen.

Karl Henriksson sa...

Visst kommer det att stanna fler tåg i Danderyd när tågen kan gå med tiominutersintervall på Roslagsbanans tre linjer. Och många reser från de olika stationerna i Danderyds kommun - dock inte från Stocksunds station eller Bråvallavägen, som har 100-200 påstigande per dygn idag. Byggs det fler bostäder i närheten av dessa stationer så att resandeunderlaget stiger är det förstås naturligt att tågen åter stannar där.

Unknown sa...

De pendlare, precis som jag, som åker Roslagsbanan vet att det är väldigt trångt på perrongerna vid Östra station redan idag. I synnerhet på morgonen när tågen töms på passagerare. Med den planerade kapacitetsökningen kan jag inte förstå vi ska kunna få plats att förflytta oss ner till Tekniska Högskolans tunnelbanestation. Redan idag är det också väldigt trångt nere i tunnelbanan och det har alltför ofta hänt att vi inte fått plats i tunnelbanan för att den är alldeles full. Det är t o m fullt i mittenvagnarna där det ofta annars brukar finnas plats.
Bäste Kalle, jag tvivlar att du någonsin åkt med Roslagsbanan under en vintervecka. Roslagsbanan precis fungerar lika dåligt som SJ när det blir snö och is och det problemet har man inte lyckats lösa på 100 år. Inget tyder på att man kommer att lösa detta under nästa 100 år. De enda som fortfarande verkar tro på detta problem ska kunna gå att lösa är politiker som år efter år har lovat att problemen ska vara lösta till nästa vinter.
Behåll dagen kapacitet på Roslagsbanan, se till så att SL följer sina egna bullernormer och bygg en tunnelbana till Täby som kommer att fungera även under vinterhalvåret. Det är skrämmande hur dåligt majoriteten i landstingen har lyckats med sin sjukvårds- och kommunikations politik. Enbart detta är skäl nog att rösta för en annan majoritet.

Karl Henriksson sa...

Visst kan det vara bra att bygga tunnelbana till Täby. Men den kan omöjligen vara på plats förrän tidigast om cirka 15 år. Och precis som du säger är tunnelbanans Mörbylinje redan idag överbelastad. Om tunnelbanan fylls på ända från Täby eller Arninge kommer det att bli ännu svårare för roslagsbanependelare och andra som vill komma på tunnelbanetågen vid Tekniska högskolan.

För att kollektivtrafiken ska kunna bli ett alternativ för fler måste kapaciteten öka även från Tekniska högskolan. Förutom nytt signalsystem och nya tåg på röd linje utreds både alternativ att förlänga Roslagsbanan till Odenplan eller T-centralen och att konvertera 4:ans buss till spårvagn. Alla dessa alternativ skulle bidra till att lätta på trycket vid Tekniska högskolan och Östra station och åtminstone något av dem skulle förmodligen behöva genomföras parallellt med en förlängning av tunnelbanan till Täby och Arninge.

Men att inte genomföra förbättringar och kapacitetshöjningar på Roslagsbanan kommer definitivt inte att leda till några förbättringar av kollektivtrafiken i nordostsektorn. Att behålla Roslagsbanan som den är idag kommer av allt att döma också leda till fortsatta trafiksäkerhetsproblem, medan en rad nya planskilda korsningar finns med i de planer som den politiska majoriteten gick vidare med.

Unknown sa...

Just det här med att byggande ska ta så lång tid är ett problem i sig. I Dubai har man lyckats med att bygga en hel stad med infrastruktur enorma hus på mindre än 10 år. Om viljan finns hos er politiker så kan man säkert få en tunnelbana till Täby tidigare än om 15 år. I stället vill ni satsa på något som inte fungerat så speciellt bra de senaste 100 åren och med största sannolikhet kommer att fungera lika dåligt nästa 100 år.

Varför ska alla behöva ta sig in till stan för att arbeta? Det skulle väl ändå vara väldigt mycket bättre att satsa på att arbetstillfällena skulle finnas där människorna bor. Då skulle vi kunna minska alla enorma personförflyttningar morgon och kväll, tjäna en massa tid som vi i stället skulle kunna ha tillsammans med familjen.

För övrigt är det fortfarande lika skrämmande hur dåligt majoriteten i landstinget har lyckats med sin sjukvårds- och kommunikations politik. Enbart detta är skäl nog att rösta för en annan majoritet.

Karl Henriksson sa...

Jag har varit i Dubai bland annat för att studera hur de arbetar med kollektivtrafik och annan infrastruktur. Visst går arbetet fortare där - bland annat för att man inte har samma processer med samråd, demokratiska beslut och möjligheter att överklaga dessa. Att det tar tid att bygga tunnelbana i Stockholm beror inte i första hand på oss landstingspolitiker utan på att plan- och byggprocesserna faktiskt tar så lång tid med den demokratiska och juridiska modell som Sverige har valt.

Stockholm har traditionellt haft en extremt centrumorienterad kommunikationsstruktur. Mycket av det arbete som pågår nu handlar om att istället skapa goda tvärförbindelser så att man ska slippa åka in till centrala Stockholm i onödan. Tvärbanan är det första exemplet på sådana spårförbindelser, snart är det dags för trafikstart för förlängningen av Tvärbanan från Alvik till Solna och om ett par år ska förhoppningsvis byggandet av förlängningen till Kista och Helenelund komma igång. I utredningen av framtida trafik till Täby och Arninge finns även tvärförbindelser med järnväg och spårväg med, och tanken är också att det ska bli fler arbetsplatser i det området framöver.

Icke desto mindre kommer behovet av resor till centrala Stockholm att fortsätta öka. För att tillgodose det behovet under de närmaste 15 åren finns bara två möjliga alternativ, Roslagsbanan eller bussar. Jag tycker att det är bra att vi utvecklar Roslagsbanan eftersom erfarenheterna entydigt visar att spårburen trafik har betydligt större förutsättningar att locka bilister att istället välja kollektivtrafiken.

Hur du röstar är naturligtvis upp till dig. Historiskt sett kan man konstatera att de rödgröna partierna inte har valt att prioritera satsningar i nordostsektorn, så om det är vad man önskar kan en röst på det socialistiska blocket vara ett rimligt alternativ.

Unknown sa...

Med oro läser jag Henrikssons synpunkter kring Roslagsbanan och undrar hur kan den karln sitta och bestämma i dessa frågor. Han inleder med att misstänkliggöra personer som bekymrar sig över hur våra skattepengar de facto används. Personer som får debattartiklar publicerade, startat politiska partier och som har en samhällstyngd. I Henrikssons värld är de lömska typer som agerar i egen sak.
Några kommentarer till vad Henriksson anför på sin blogg;
- Danderydsborna vill ha kvar Roslagsbanan men som ett komplement och lokalbana. Huvudlinjen skall vara en tunnelbana till först Täby och därefter till Arninge där ett kommunikationscentrum anläggs
- Betr. I framtiden så skall 24 tåg i tim. jämfört dagens 9 enligt genomförandebeslutet. Henriksson kan ju själv räkna hur många det ställer sig mot Björklunds propå.
- Röda linjens kapacitet. En nyhet för Henriksson är att man byter signalsystem på röda linjen och kommer kunna öka trafiken.
- Projektplaner - projektplaner och ritningar finns kvar från då man avsåg att förlänga röda linjen till Täby - och dessa är en god start även om justeringar kommer behöva göras. Så fel igen Henriksson.
- Buller –Du påstår att de nya vagnarna kommer att bullra betydligt mindre. Hur vet du det, de är inte beställda och man har bara gjort en RFP, detta är ingen garanti för några nivåer, möjligen en viljeyttring. Genom att SL misslyckats med i stort sett allt avseende bullerdämpning så finns ingen anledning att tro på detta.
- Kostnader. Man talar nu om en totalkostnad om 3149 miljoner. Detta är ju helt felaktigt. Ni har ju inte räknat med några nya vagnar i den kalkylen och ändå påstår du att de nya vagnarna skall bli tystare. Hur får du ihop ekvationen när du inte ens budgeterar för det nya materialet? Sanningen är ju att bara nya vagnar kommer att landa på minst 12 miljarder! Och till detta skall läggas kostnaderna för Etapp 1 och Etapp 2. Vi landar på närmare 18 miljarder. Sen har ni glömt bort att "räkna" på kostnaderna för miljöintrång, kommunrelaterade kostnader, unika reservdelar, lagerhållning, serviceutbildning etc. etc. Kostnader som tekniska chefen vid SL håller med om att de tillkommer.
- Idéstudie - NO kommunerna har skjutit till 20 miljoner av skattepengar för en idéstudie om lösningar för sektorn. Men ni vill inte avvakta och se resultatet utan fortsätter denna absurda spendering. Anmärkningsvärt att inte med Banverkets förstudie som grund efterfråga en fördjupad studie där alternativen ställs mot varandra.
- Vision - Stockholm växer och bra är det, en motor i svensk ekonomi och representerar en mycket stor del av befolkningen och totala skatteunderlaget. Investeringar i sjukvård, skolor, infrastruktur och bostäder blir oerhört viktiga i detta perspektiv. Utbildningsinstanser måste kunna kopplas ihop för ökad effektivitet etc. och självklart måste KTH - Universitetet - KI - nya KS - Danderyds sjukhus etc. kunna nås på verkligt smidigt sätt. Bostäder måste till och byggbolagen efterfrågar ökade satsning på t-banan. Genom framsynta investeringar skall vi kunna locka kapital och kompetens utifrån Europa och världen. NO sektorn är genom sitt geografiska läge och närhet till nyckelinstitutioner en viktig komponent i framtidens lösningar.
Och vad händer då? Runt smalspårs- och spårvagnens beskyddare Wennerholm flockas några lojala politiker för att fatta ett totalt visionslöst och ekonomiskt bedrövligt beslut att satsa på en smalspårsjärnväg från 1885 som dessutom är den enda i sitt slag - och i tillägg har du mage att säga att du är stolt!
I september nästa år kommer du säkert kunna få pröva dina vingar inom nya områden - lycka till Henriksson..

Johan Svedberg

Dindin sa...

Karl, du har fel igen; SL har själva presenterat materialet för kapacitetshöjningen där det framgår att antalet tåg som stannar i Danderyd inte ökar. Kapacitetshöjningen består endast av ökad genomfartstrafik för Danderyds del. Arbetar du verkligen med det här, och i så fall kanske du skulle sätta dig in i hur det faktiskt förhåller sig. Likaså ingår i T-baneförslaget att gå från Arninge via Mörby och vidare västerut över Solna för att senare ansluta till gröna linjen. det sämsta argumentet för att inte satsa på T-bana är att det skulle ta lång tid. Desto viktigare att komma till skott nu - det vore något att imponeras av till skillnad från fantasierna om Roslagsbanan som kommer leda till oanat missnöje med punktligheten när kapaciteten väl har ökats...

Karl Henriksson sa...

Nu kommer det så många påståenden att jag får avbryta min semester för en stund och svara på dem.

Jag är inte motståndare till tunnelbana till Täby och Arninge. Men det kommer att ta tid att bygga den och vi har ännu inte någon klar bild av riktigt hur många tiotals miljarder den kommer att kosta. Vi har gett trafikförvaltningen i uppdrag att utreda frågan, inklusive en sträckning via Solna till Odenplan.

I de samrådshandlingar som var ute på remiss i höstas räknade man med en tidtabell med 18 tåg i timmen till Östra station, och det är också vad som sägs i Alliansens beslutstext från Trafiknämnden. Johan Svedberg säger istället 24 tåg i timmen, och det ligger väl inom felmarginalen. De verkliga tidtabellerna för år 2018 är ju långt ifrån fastställda idag. Men Björklunds påstående om ett tåg var 90:e sekund, dvs 40 tåg i timmen, är en extrem överdrift.

När det gäller kostnaderna för Roslagsbanan respektive tunnelbanan är det naturligtvis viktigt att man räknar på ungefär samma sätt.

Vissa investeringar i Roslagsbanan är nödvändiga även för att i framtiden kunna köra lika många tåg som idag. Det behövs nya tåg, där man även kan åka med barnvagn eller rullstol. (För övrigt beräknas kostnaden för de nya tågen till ungefär en sjättedel av den kostnad som Svedberg kastar ut.) Det behöver göras tillgänglighetsåtgärder på hållplatserna. Det behöver skapas säkrare järnvägsövergångar, inklusive planskilda korsningar, eftersom bilister av för mig okänd anledning med oroande frekvens hamnar på spåren när tågen kommer trots såväl ljussignaler som bommar. Andra åtgärder skulle inte vara nödvändiga om man inte ville utöka trafiken, främst då utbyggnaden av dubbelspår.

Om man räknade kostnaden för utbyggd tunnelbana till Täby och Arninge på samma sätt som vissa gjort för Roslagsbanan, skulle inte bara kostnaden för nya spår och stationer och extra tåg för att trafikera 15 eller 30 km extra i vardera riktningen och depåkapacitet för att hantera dem inkluderas utan även kostnaderna för att införa nytt signalsystem på röda linjen och byta ut samtliga tåg till nya med automatdrift samt bygga säkerhetssystem som plattformsdörrar för att göra stationerna längs linjen säkra. (Satsningar som jag skrivit om vid flera tillfällen här på bloggen.)

Själv tycker jag inte att det är rimligt att räkna så. Man bör exkludera de kostnader som inte handlar om att utöka trafiken i nordostsektorn - även om förstås både satsningarna på röda linjen och Roslagsbanan är nödvändiga för att förlänga tunnelbanan till Täby-Arninge respektive utöka trafiken på Roslagsbanan.

Jag inser att dessa ödmjukt förmedlade tankar inte kommer att omvända er som bor utmed Roslagsbanans sträckning genom Danderyd. Jag förstår ert intresse av att inte fler tåg ska passera igenom idyllen. Och jag tycker inte att det är något lömskt med egenintresse. Det lömska i sammanhanget är möjligen att maskera egenintresset som ett allmänintresse.

Som sagt, jag och mitt parti är inte emot satsningar på mer kapacitetsstark kollektivtrafik till Täby och Arninge. Tvärtom, vi arbetar aktivt för att sådana satsningar ska bli verklighet. Men vi kan inte vänta på en tunnelbaneutbyggnad som enligt den samlade expertisen inte kan vara klar förrän tidigast om cirka 15 år.

Unknown sa...

Jaha då tar vi nya tag; Genomförandebeslutet lyder; "dubbelspår på Roslagsbanan innebär att antalet tåg som trafikerar banan kan fördubblas från dagens högst 6 tåg/tim i rusningsriktningen och tre tåg/tim i motrusningsriktningen till 12 tåg/tim i båda riktningarna"
Jag uppfattar detta att det blir totalt 24 tåg/tim som passerar genom Danderyd och inte 18 tåg. Är detta korrekt? Tacksam för snart besked.
Vidare - jag har kontrollerat uppgiften kring priset för tågen per vagn och man påstår från denna källa att uppgiften 2.2 miljarder för 22 vagnar kvarstår. Detta skulle då innebära 100 miljoner per vagn och nu sänker Henriksson denna kostnad till i stället vara ca. 16,6 milj. per vagn. Står du fast vid denna uppgift? Tacksam för snart besked.
Är det inte så att nya signalsystemet på röda linjen är redan beslutat om och även förnyelse av delar av vagnparken och detta oaktat vad som händer på RB. Är detta korrekt? tacksam för snart besked.

Karl Henriksson sa...

Ja, vi får väl ta nya tag: Kapaciteten på spåren och det faktiska antalet tåg är två olika saker. Ett viktigt ord i texten du citerar är "kan" - som inte är samma sak som kommer att. Med de planerade investeringarna i nya tåg räknar man med att ha möjlighet att trafikera med tiominuterstrafik på Roslagsbanans tre linjer, vilket skulle betyda en fördubbling av denna eftermiddags rusningstrafik på cirka 9 tåg i timmen mellan Östra station och Djursholms Ösby till 18 tåg i timmen.

Jag har aldrig någonsin påstått att priset per vagn skulle bli 16,6 milj, jag kan bara konstatera att det aldrig har varit tal om några 12 miljarder som du påstod. En upphandling av en ny sorts tåg (som vart och ett storleksmässigt motsvarar tre av dagens vagnar) pågår. Vilket pris förvaltningen räknar med är sekretessbelagt av förhandlingsskäl och jag kan inte säga så mycket mer i frågan utan att bryta mot offentlighets- och sekretesslagen.

Det nya signalsystemet och nya tåg på tunnelbanans röda linje befinner sig i samma läge som till exempel de nya tågen på Roslagsbanan, dvs beslut om upphandling har fattats men upphandlingen är ännu inte genomförd. De besluten är inte beroende av vad som händer på Roslagsbanan, men naturligtvis har de planerade satsningarna på Roslagsbanan funnits med som bakgrundsinformation i arbetet med dessa satsningar.