27 juni 2007

Stimulans med Maria Larsson-pengarna

Britt-Marie Karlén, chefen för äldreomsorgen i kommunen, ringde just och berättade att vår ansökan om stimulansmedel (de s.k. Maria Larsson-pengarna) nu har beviljats och att vi därmed fått drygt 4,8 Mkr per år i år och nästa år för att utveckla äldreomsorgen. Pengarna kommer bland annat att användas till läkemedelsgenomgångar och förebyggande hembesök hos våra äldre - viktiga, värdefulla åtgärder som på sikt kommer att leda till såväl bättre hälsa och livskvalitet för våra äldre som minskade kostnader för kommun och landsting. Man förstår verkligen att de kallar pengarna "stimulansmedel", för det är verkligen stimulerande att hitta sådana lösningar. ;-)

25 juni 2007

Krafttag mot tonårsaborterna

Statistiken visar att tonårsaborterna ökar kraftigt i Sverige, rapporterar DN idag (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=664483). Det är otroligt sorgligt. Vi borde alla erkänna att varje abort är ett misslyckande för vårt land och den politik som förs här. Vi klarar inte av att skydda de allra svagaste och mest försvarslösa.

Vi måste se till att förändra situationen. Vi måste få igång ett målmedvetet arbete på alla plan i samhället. Därför känns det väldigt bra att vi i den politiska majoriteten i kommunens mål och budget för 2008 har gett ett riktat uppdrag till socialnämnden att "tillsammans med skolorna arbeta för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar bland tonåringar och unga vuxna."

Jag hoppas att vi om ett eller ett par år kommer att kunna se konkreta, mätbara resultat av detta arbete: att trenden vänder och antalet aborter istället börjar minska i Huddinge.

20 juni 2007

Kommundelningsutredningen presenterad

Från Huge styrelsemöte rusade jag direkt till presentationen av utredningen om förutsättningarna för en delning av Huddinge kommun, som gjorts av experter på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten visar klart att det finns förutsättningar för en kommundelning, även om det svårbegripliga skatteutjämningssystemet skulle ge något lägre ersättning per invånare för individ- och familjeomsorgen i "rest-Huddinge".

Själv har jag aldrig tyckt att ekonomin har varit det främsta argumentet för en kommundelning. Ekonomin beror ju till syvende och sidst på hur kloka beslut som fattas av politiker och tjänstemän i kommunen. Nej, skälet för en kommundelning är istället att skapa kommuner med en större legitimitet hos medborgarna - och det tror jag att man skulle få i det nya Trångsunds kommun.

Men innan dess måste man förstås ha en folkomröstning där medborgarna i Skogås/Trångsund får säga sitt, och innan dess bör man genomföra en opinionsmätning bland dem som bor i Mellansjö, Vidja och Svartvik för att höra efter vilken kommun de vill höra till. Det sistnämnda var kanske den starkaste slutsatsen av utredningen, och en som jag helhjärtat ställer mig bakom.

Utredningen finns att läsa här: http://www.huddinge.se/upload/PolitikOdemokrati/Dokument/Slutrapport%20Huddinge.pdf

Huge beslutar om bostadsrättsomvandling

Idag fattade Huges styrelse beslut om principerna när hyresgäster vill ombilda sina fastigheter till bostadsrätter. I beslutet klargörs att värdering av fastigheterna ska ske när 40 % av hyresgästerna i fastigheten så önskar, att värderingen ska göras av oberoende värderingsman och att försäljningen ska ske utifrån marknadspris enligt värderingsmodellen för exklusiv försäljning till bostadsrätt under ombildning (som det så fint heter). Inga försäljningar ska ske med förlust jämfört med bokfört värde. Undantag från försäljning görs för nyproducerade lägenheter, studentbostäder och lägenheter i centrumanläggningar såsom Huddinge C, där det ju finns ett stort värde för fastighetsägaren att äga hela anläggningen.

Processen är förhållandevis enkel, reglerna tydliga och bolaget ska inte försöka pådyvla hyresgästerna en bostadsrättsomvandling mot deras vilja, utan allt som sker ska ske utifrån önskemål från hyresgästerna. Både bolaget, kommunen (och därmed kommuninvånarna) och hyresgästerna blir vinnare. Jag är väldigt nöjd med hur det här ska fungera. Naturligtvis reserverade sig (s) och deras stödparti (mp). (Vänsterpartiet skulle förstås också ha reserverat sig ifall de hade närvarat, vilket de inte gjorde.)

19 juni 2007

(s) vill bromsa nytt äldreboende i Vårby

Socialdemokraterna yrkade i kommunstyrelsen igår återremiss respektive bordläggning på alla ärenden som berörde det nya äldreboende i Vårby, som Alliance Fastighetsutveckling och Carema Omsorg planerar. Vänsterpartiet yrkade av socialistiska skäl avslag.

Den officiella anledningen till (s) yrkande var att det inte framgick av ärendet att det var Carema som skulle driva boendet. Yrkandet känns märkligt. När det gäller planärenden, exploateringsavtal etc så är utföraren inte någon fråga för oss - kommunstyrelsens ansvar gäller marken, byggnaden, samhällsplaneringen, inte vem som ska bo i kåken eller vilket företag som ska bedriva industriverksamheten eller, som i detta fall, vården.

Hade det rört sig om ett avtal om köp av vårdplatser skulle det vara helt annorlunda. Då är det naturligtvis av stor vikt att veta vem det är vi samarbetar med. I det här fallet kan man konstatera att vi sedan många år tillbaka har ett ramavtal med Carema om köp av platser vid behov. Det avtalet kvarstår. Samtidigt har vi egentligen ingen möjlighet att påverka vem som bedriver egenregiverksamhet i lokalerna, så länge de sköter sig - Carema kan när som helst sälja sin verksamhet i kommunen till en annan entreprenör, ifall de så önskar.

Jag ser verkligen fram emot det nya äldreboendet i Vårby, och jag vet att många vårbybor också gör det. Det är bra att det finns privata alternativ i kommunen och det är viktigt att äldre vårbybor får ett attraktivt alternativ i sin närmiljö (kommunen har idag bara 11 platser i särskilt boende i Vårby, det lilla demensboendet Björkbacken på Vårby allé).

Jag hoppas alltså att bygget snart kommer igång - utan onödiga återremisser eller bordläggningar.

12 juni 2007

Sänkt skatt och bra fokus i äldreomsorgen

Så är då budgetfullmäktige till sist över. Det känns bra. Vi har tagit en rad viktiga beslut. Inte minst har vi för andra året i rad fattat beslut om att sänka skatten, denna gång med 15 öre, och samtliga nämnder har fått ett uppdrag att arbeta för att möjliggöra framtida skattesänkningar. Det behövs, inte minst för att skillnaden mellan Huddinge och många andra kommuner i länet (t.ex. vår stora granne Stockholm) är så väldigt stora - och inte till vår fördel.

Men vi har också fattat en rad viktiga beslut för äldreomsorgen. Vi har gett nämnden fyra viktiga, centrala, övergripande riktade uppdrag som på ett väldigt tydligt sätt fokuserar på det som är äldreomsorgsnämndens kärnuppdrag – att erbjuda våra äldre en god och värdig vård och omsorg.

Det första uppdraget är att utveckla kommunens värdighetsgaranti för att säkerställa ett respektfullt bemötande. Det handlar om att ansluta sig till den nationella värdighetsgarantin, när Värdighetsutredningen kommer med sitt förslag i mars. Jag ser med stor nyfikenhet fram mot utredningens förslag och tycker att det är otroligt viktigt att vår äldreomsorg får den här kvalitetsstämpeln.

Nästa uppdrag är att utveckla stöd och utbildning till anhörigvårdare. Det är ett uppdrag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi har en hel del idag, men vi måste ändå fortsätta att utvecklas på det här området. Tillsammans med föreningar, kyrkor, företag, högskolor och, inte minst, enskilda människor ska vi jobba för att göra livet lite bättre för anhörigvårdarna.

Det tredje riktade uppdraget till äldreomsorgsnämnden är att medverka till ökat regionalt samarbete i Stockholms län beträffande särskilda boenden för att tillgodose behoven av olika profilboenden och förbättrat kundval.

De äldre som behöver ett särskilt boende har väldigt många olika behov och önskemål och ingen kommun, inte ens Stockholms stad, kan själv tillgodose alla dessa. Men tillsammans skulle vi ha mycket bättre möjligheter. Därför ska vi jobba för ett ökat regionalt samarbete.

Profilboende kan handla om olika medicinska specialiseringar, men det kan också handla om till exempel olika etniska, religiösa eller språkliga minoriteter. Idag finns en del exempel, men jag ser fram emot att alternativen blir många fler.

Jag tror också att det är viktigt att vi är öppna för att profilerna kan komma att se helt annorlunda ut än dem som jag har nämnt här. Kanske kommer vi att få se speciella avdelningar för kattälskande tanter eller fotbollsälskande gubbar. Jag vet inte, men ett vet jag:
att det är de äldres behov och önskemål som ska styra.

Därför är det också så viktigt med ett förbättrat kundval för våra äldre. Tyvärr valde vänsteroppositionen att säga nej till detta, men det visar väl kanske på den skillnad i grundinställningen som finns mellan dom och oss. Vi vill verkligen prioritera att den äldre ska få makt över sitt eget liv.

Däremot fanns det en bred enighet bakom det fjärde uppdraget till nämnden: att med hjälp av IT utveckla dokumentation och uppföljning av verksamheten. Det här är ett område där vi måste bli bättre - för att våra äldre och deras anhöriga ska kunna känna trygghet, men också för att vår personal ska slippa anklagelser om att inte har gjort sitt jobb. Alla tjänar på att vi har bra system för dokumentation och uppföljning. Därför är det här ett prioriterat område under nästa år - och jag är glad att vi redan till hösten kan börja testa det mobila IT-verktyget "Mobipen" i vår hemtjänst. Det är ett intressant steg på vägen.

I projektplanen för kommande år, som alltid tas i samband med budgeten, har vi också fått med inte mindre än tre olika helt nya äldreboenden - ett i Visättra Ängar i Flemingsberg, ett i Rosenhill i Fullersta och ett i Vårby gård. Det tycker jag känns jätteroligt och viktigt - även om jag måste medge att det hade känts ännu roligare om (s), (v) och (mp) också hade stött samtliga tre projekt. Nu vidhöll de tyvärr sin tidigare inställning att hellre vilja ha en jätteanläggning i Visättra istället för att också skapa ett nytt boende närmare centrala Huddinge.

Vi får hoppas att de kommer på bättre tankar framöver. För även om vi har makten så känns det bra om vi kan få en bred och långsiktig enighet om färdriktningen inom äldreomsorgen.

11 juni 2007

Heldag i fullmäktige

Hemkommen från en maratondag i kommunfullmäktige. Vi började kl 10 på förmiddagen och när mötet bröts efter 22.30 hade vi inte ens hunnit färdigt med själva budgetärendet. Så i morgon kl 18 ska vi börja igen - och vi har massor med ärenden att besluta om förutom budgeten, så det är fara å färde att vi får fortsätta till sent på kvällen i morgon också. Men först måste jag sova. I morgon bitti kl 7.30 är det kommunens företagarfrukost på Triumph Center i Länna och värd för tillställningen är ingen annan än Kristdemokraternas förre partisekreterare Urban Svensson och hans fru. Jag skriver mer om budgeten i morgon eller i övermorgon.

06 juni 2007

Stå upp för demokratin!

När de sju viktigaste ledarna för den demokratiska världen samt Rysslands president Putin träffas borde fokus riktas mot de viktiga frågorna i världen; ekonomisk utveckling, klimatfrågorna och hur världen ska kunna utvecklas i en tryggare och fredligare riktning. Istället hamnar fokus - som vanligt - på välorganiserade kriminella grupper på vänsterkanten som med våld försöker storma mötet och göra Gud vet vad. Det är möjligt att Grön Ungdoms båda språkrör bara är nyttiga idioter i händerna på demokratins fiender, men det är i alla fall beklagligt att de låter sig användas på det här sättet - deras protester borde vara tydligt riktade mot anarkister och vänsterfolk som slåss mot demokratin istället för mot den tyska polisen som kämpar för den.

För övrigt blev jag vittne till hur en grupp vänsterfolk gick till attack mot ett gäng högerextremister på pendeltågsstationen i Älvsjö i eftermiddags. Tankarna går till Weimar-republiken, där våldet från vänsterextremister bidrog till att nazisterna så småningom kunde få makten. Vi får inte låta extremisterna ta över - alla anständiga människor måste tydligt visa att de sluter upp bakom den liberala demokratin och säger nej till fascisterna på bägge ytterkanterna.

05 juni 2007

Total splittring i oppositionen

Oppositionen skulle ha kommit in med sitt budgetförslag för 2008 den 1 juni, så nu börjar det så sakteliga droppa in olika alternativ. Det jag redan nu kan konstatera är att oppositionen aldrig varit så splittrad som nu. Det blir inte mindre än fyra olika alternativ till majoritetens budget - ett från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ett från Vänsterpartiet, ett från Huddingepartiet och ett från Sverigedemokraterna. Det finns inte många likheter dem emellan, kan jag också konstatera. Mest anmärkningsvärt av det jag läst hittills är kanske att Vänsterpartiet räknar med 95 mkr mer i statsbidrag än vi andra. Jag ser fram emot en spännande votering i kommunfullmäktige om hur stora statsbidragen kommer att bli...