23 april 2007

På PRO-möte och Framtidsverkstan

För någon timme sedan besökte jag ett medlemsmöte för PRO Centrala Huddinge i Klockargården. Massor av folk och naturligtvis alltid trevligt att prata om allt som är på gång inom anhörigstödet, hemtjänsten och de särskilda boendena. Det är kul att det händer saker och det är kul att få tillfällen att presentera det. Lars Axelsson, verksamhetschef för biståndshandläggarna, var också med och fick svara på de mer verksamhetsnära frågorna, som jag förstås inte har kunskapen om fullt ut.

Ett annat trevligt arrangemang var Framtidsverkstan i Skogås, som i år hölls på Östra gymnasiet i Trångsund - vilket förstås är utmärkt, eftersom vi hela tiden vill att det ska handla om både Trångsund och Skogås (inklusive Länna, Stortorp, Fållan och så vidare). Ett jättebra forum för att prata om viktiga framtidsfrågor för vår kommundel, även om de förslag som diskuterades i lördags kanske inte var fullt så konkreta som vid ett par tidigare tillfällen. Vi får se vilka konkreta projekt det hela leder fram till i år.

19 april 2007

"Maria Larsson"-pengarna kommer väl till pass

Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre, de s.k. "Maria Larsson-pengarna", är nu inskickad. Det är en diger lunta med projekt inom vart och ett av de olika områden som pengarna kan användas inom (utom förstärkt läkartillgång i särskilt boende, som helt och hållet är landstingets ansvar). Det känns bra att vi kan genomföra storsatsningar inom såväl förebyggande arbete - t.ex. uppsökande verksamhet, hälsosamtal och äldreteam - rehabilitering och demensvård, men jag vill också lyfta fram den satsning som görs på det sociala innehållet. Ensamhet är en av vår tids stora folksjukdomar - inte minst bland de äldre. Och kanske mer i storstadskommuner som Huddinge än på många andra håll. Vi måste hitta nya vägar för att komma åt den här situationen, som för med sig många samhällsproblem. Inte minst viktigt här är förstås samarbete med olika frivilligorganisationer, t.ex. pensionärsorganisationerna.

Bättre kundval i hemtjänsten

I äldreomsorgsnämnden igår var frågan uppe om nya regler för auktorisation inom hemtjänsten. Formellt sett var det fråga om ett remissvar till kommunstyrelsen, men ärendet var i praktiken ett förslag till nytt regelverk. Nu ska ärendet beredas vidare inom kommunstyrelsens förvaltning, sedan kommer ärendet upp i kommunstyrelsen och det slutliga beslutet fattas i kommunfullmäktige. Enligt planen kommer beslut om nytt regelverk fattas i fullmäktige den 11 juni.

Men nu får vi se vad som händer. I äldreomsorgsnämnden begärde närvarande opposition (s+v+mp) en återremiss, på utförligt formulerade men för mig något oklara grunder. Jag hoppas verkligen att vi slipper fortsatta fördröjningsförsök och istället kan fatta det här viktiga beslutet i juni. Processen har nämligen varit väldigt lång och omfattande redan, men nu har vi nått fram till ett förslag som jag uppfattar som balanserat och klokt.

Några grundbultar som jag har drivit - och tänker fortsätta att driva - är kundperspektivet, kvalitetssäkring och att det ska vara lika villkor för privata utförare och kommunens egen verksamhet.

Lika villkor innebär bland annat att den information som biståndshandläggare ger till kunden ska vara saklig och neutral, men också att alla utförare ska ha ansvar för kunden 24 timmar om dygnet, sju timmar i veckan. Idag kan utförare välja att enbart ta kunderna under dagtid.

En auktoriserad utförare ska dock kunna köpa in tjänster av en annan auktoriserad utförare eller kommunen för att täcka upp det man inte klarar själv. Det kan till exempel vara svårt - för att inte säga omöjligt - för ett litet familjeföretag att klara nattjour på egen hand. Där måste olika utförare kunna hjälpa varandra.

Samtidigt ska kundens beslut vara det avgörande. Det är kunden som avgör vem som får komma in innanför hennes dörr. Om kunden är missnöjd med sin utförare ska hon också snabbt och enkelt kunna byta - inom 24 timmar ska en ny utförare ta över.

Sist men inte minst ska jag nämna kvalitetssäkringen, där utföraren ska visa hur man följer aktuell lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kommunens egna regler, riktlinjer och reglementen. Den som inte bedriver sin verksamhet i enlighet med detta kommer att åka ut med ändan före - då återtas nämligen auktorisationen.

Jag känner mig, utifrån det här förslaget till nytt regelverk, trygg i att kunderna kommer att få sina behov tillfredsställda på ett bra sätt, samtidigt som deras möjlighet att välja själva ökar väsentligt.

Både trygghet och valfrihet, som Kristdemokraternas kampanjslogan löd i valrörelsen. Nu genomför vi det.

17 april 2007

Nu blir det möjligt att köpa sitt hus

Ännu ett viktigt ärende som klubbades av kommunfullmäktige igår var de nya ägardirektiven för Huge Fastigheter AB. I dem fastslogs att bolaget ska "underlätta för människor som enskilt eller tillsammans med andra själva vill ta ansvar för sitt boende." Det innebär i klartext att Huge ska ha en positiv grundinställning till dem som vill ombilda sin fastighet till bostadsrätter eller ägarlägenheter, men också till andra varianter som exempelvis kooperativa hyresrätter eller helt enkelt grannsamverkan av olika slag.

Det här är ett viktigt steg. Jag ska i ärlighetens namn säga att jag inte tror att det blir någon stor ström av bostadsrättsföreningar som vill köpa sin hus - men det är viktigt att möjligheten finns och att inställningen från fastighetsägarens sida i grunden är positiv. Det är bra att ge folk möjligheter.

Nytt kraftvärmeverk i Igelsta

Att det var mycket prat i fullmäktige igår hindrade inte att församlingen också då och då, i någon paus i pratandet, fattade ett viktigt beslut. Ett sådant var byggandet av ett nytt kraftvärmeverk i Igelsta i Södertälje. Värmeverket beräknas kosta cirka 2,5 miljarder kronor. 2.500.000.000 kronor. Nästan ofattbart mycket pengar. Som tur är är inte Huddinge kommun ensam om denna investering, utan vi delar den med Botkyrka och Södertälje, som alla - via olika kommunala bolag - äger andelar i Söderenergi AB, som driver Igelstaverket.

Projektet innehåller förutom ett nytt, jättestort kraftverk - enligt uppgift landets största biobränsleeldade kraftvärmeverk - också förbättrade ledningar till och från Fortums nät i Stockholm. Förutom ekonomiska vinster beräknas projektet leda till bättre leveranssäkerhet genom att kapaciteten höjs väsentligt, men också - och inte minst - till bättre miljö. Genom att i första hand använda det nya, miljövänliga kraftvärmeverket reducerar man behovet av att använda till exempel de små oljeeldade värmeverk som finns i systemet. Man kan också minska användningen av det lilla värmeverket vid Gamla Nynäsvägen i Skogås, vilket förstås jag som skogåsbo tycker är bra.

Ännu ett lå-å-ångt fullmäktigesammanträde...

Gårdagens kommunfullmäktigesammanträde blev ett mycket, mycket långt möte. Som vanligt fast ännu värre, frestas man säga.

Vissa ärenden var visserligen mycket viktiga och förtjänade en gedigen behandling, men ett enkelt konstaterande är att debatten om Huddinge kommuns största enskilda investering någonsin - det nya kraftvärmeverket i Igelsta i Södertälje, som beräknas kosta cirka 2,5 miljarder kronor att bygga - avhandlades på tolv minuter, medan en interpellation om bostadsfrågor resulterade i en mer än timslång debatt om allt möjligt som på ett eller annat sätt kan hänföras till kommunens eller statens bostadspolitik.

Nu ska man till de bostadspolitiska kombattanternas försvar säga att flertalet av dem har varit med i massor av nästan identiskt likadana debatter under årens lopp och därför bara kunde upprepa saker som de redan sagt många gånger förr, vilket förstås gör det lättare att prata så länge...

Därefter avhandlades bland annat årsredovisningen för 2006 och kommunplanen för 2007. Viktiga ärenden, förstås, men också beslut som debatterats flitigt under det senaste året - ja, i årsredovisningens fall de senaste två åren. Man kan alltså tycka att det mesta som behöver bli sagt vid det här laget rimligtvis också borde vara sagt. Det tyckte dock inte Socialdemokraterna, som valde att skicka fram en person från varje nämnd för att slå sig för bröstet respektive svärta ner den nya majoriteten.

Själv kände jag mig tvungen att äntra talarstolen för att gå till rätta med Marie Fors (s) när hon gått till angrepp på den kommande budgeten för 2008, som ingen av oss sett eftersom den ännu inte är skriven. På något sätt tycker jag att det räcker med att debattera de ämnen som faktiskt står på dagordningen, vilket i det här fallet var allt som hände under år 2006 och allt som planeras hända i verksamheten under år 2007 - en så pass vid ram att ingen borde behöva frestas att gå utanför den, eller hur?

Men när Ann-Marie Högberg (s) strax efter klockan elva på kvällen med några grova sluggerattacker mot borgerlig bostadspolitik valde att dra igång ännu ett dacapo på den vanliga bostadspolitiska debatten istället för att debattera de specifika förslagen till ägardirektiv för Huge som den nya politiska ledningen lagt fram, då var måttet rågat för mig.

Jag gjorde igår ett 24-timmarstest för att kontrollera blodtrycket. Det är nästan alltid högt, men jag har aldrig mätt upp värden som varit i närheten av de 190 över 110 (eller något sådant) som maskinen uppmätte strax efter nämnda inlägg av Ann-Marie.

Nu är det naturligtvis inte på grund av mitt blodtryck som fullmäktigedebatterna borde begränsas till de ärenden som faktiskt står på dagordningen (och vilka med fördel kan behandlas på ett konstruktivt och gärna även kortfattat sätt). Problemet är, som jag ser det, att den sedvanliga holmgången förmodligen inte ökar intresset för de viktiga beslut som faktiskt fattas i kommunen, utan snarare stöter bort flertalet av dem som inte själva är konfliktorienterade pratmakare.

Jag önskar att jag kunde säga att jag har gott hopp om en snar förändring, men ärligt talat så har jag inte det. Flera av de ivrigaste debattörerna har hållt på i både tjugo och trettio år och det är som bekant omöjligt att lära en gammal hund sitta.

16 april 2007

Kettner, Penn & Teller

I dagens City skriver Anna Kettner (s) och en rad andra sossar i landstinget en debattartikel om att intäkterna från förmögenhetsskatten borde gå till att bygga Citybanan, bygga ut tvärbanan norrut från Alvik, bygga Tvärspårväg Syd från Älvsjö till Flemingsberg via Skärholmen, dubbelspår till Nynäshamn och, på sikt, tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och en ny pendeltågsgren från Solna till Arninge.

Men, frågar sig vän av ordning, om nu förmögenhetsskatten skulle kunna ge så fantastiska konsekvenser - och jag är i princip positiv till vart och ett av de nämnda förslagen - varför har just ingenting gått till detta ändamål under de 12 senaste åren, då Socialdemokraterna härskade i Rosenbad?

I det perspektivet inser man att det här bara är ytterligare ett exempel på sossarnas så omhuldade pratpolitik. Eller bullshit, som Penn & Teller säger.

Det är skönt att vi nu har fått en regering som istället faktiskt levererar vad man lovat. Jag hoppas att en hel del av den tillväxt som blir följden av skiftet från pratarna till görarna också kommer att komma Stor-Stockholms infrastruktur till del. I vårbudgeten idag blev det visst 125 Mkr, men det behövs mer, mycket mer.

12 april 2007

Idag invigdes anhörigcentralen

Idag invigdes anhörigcentralen på Sjödalsvägen 7 i Huddinge Centrum. Jag hade fått äran att komma dit för att invigningstala och klippa bandet - en premiär för mig i egenskap av nämndsordförande.

De anhöriga är en så otroligt viktig del av omsorgen om vår äldre. Vi som arbetar med den kommunala äldreomsorgen kan erbjuda vård och olika typer av servicetjänster. Det ska vi göra bra, och det gör vi också i de allra flesta fallen.

Men utan människor som står oss nära, utan den kärlek, omtanke och omsorg som de ger, förlorar våra liv en viktig dimension – värden som inte kan köpas för pengar. Ingen hemtjänst i världen kan ersätta det som vår maka/make, våra barn eller våra barnbarn får betyda.

Nu är det så att när man använder ord som kärlek och omtanke kan det kanske upplevas som om den anhöriges situation är enkel, om bara hjärtat är på det rätta stället. Men det är snarare tvärtom – det kan vara otroligt jobbigt just därför att hjärtat är på rätta stället. Det är jobbigt att se hur den man älskar blir svag, sjuk och hjälplös. Det är också lätt att bli isolerad. Man vill så väl, men ens anhöriga behöver så mycket omsorg att man knappt orkar med.

Därför känns det jättebra att på olika sätt kunna stödja dessa ofta förbisedda hjältarna, till exempel med en anhörigcentral där man kan få stöd och rådgivning och träffa andra människor i liknande situation.

Anhörigcentralen är ett steg för att förbättra situationen för de anhöriga. Jag kan lova att det kommer att komma fler, men jag kan inte lova vilka de kommer att bli - och jag lyssnar ivrigt efter nya förslag på hur vi kan göra livet lite lättare för de anhöriga.

03 april 2007

Fastighetsskatten avskaffas

Idag kom regeringen med det glädjebesked jag efterfrågade för ett par dagar sedan: Fastighetsskatten ska vara avskaffad från och med 1 januari 2008. Istället ska en kommunal avgift tas ut (max 4.500 kr per småhus eller 900 kr per lägenhet i flerfamiljshus) och reavinstskatten på fastigheter höjas från 20 till 30 procent, dvs samma nivå som för andra reavinster.

Det här är bra, rätt och rimligt. Jag har väntat på det här beslutet, som gör att ens skatteutgifter inte längre beror på hur mycket grannen betalat för sin kåk.

Men jag noterar att beslutet i det här läget bara rör bostäder, inte övriga fastigheter. För det är kanske där som den största poängen finns ur kommunal synvinkel.

Låt mig ta ett exempel. En ganska liten kommun kan ha ett stort köpcentrum som drar till sig väldigt mycket trafik från andra kommuner. Den här trafiken gör att man måste bygga nya, dyra trafiklösningar, som i stor utsträckning belastar den kommunala budgeten. Så länge kommunen har egen mark att sälja i området kan man göra reavinster när man säljer den och på så sätt bekosta investeringarna, men när fastigheterna sedan ökar i värde går hela vinsten till staten - som faktiskt inte har några kostnader att tala om för det här köpcentret. Finns det ingen kommunal mark att sälja tänker sig kommunen nog för både en och två gånger innan man tillåter ett köpcentrum att växa fram.

Med en kommunal fastighetsavgift även på kommersiella fastigheter skulle de kommuner som satsar på att utveckla sitt näringsliv - både handel, industri och kontor - få en bra skattebas som stödjer det arbetet, vilket skulle sporra kommunerna att ta initiativ för ett bättre näringslivsklimat. Kanske skulle det på några års sikt leda till att det i stockholmsområdet inte längre var en sådan skriande brist på bra industrimark. Då skulle våra företag kunna utvecklas bättre och fler kunna få ett jobb. Och det skulle i alla fall jag tycka vore bra.

02 april 2007

Tomas syns i debatten

Det är roligt att Tomas Hansson (kd) börjar synas i kollektivtrafikfrågorna. Han är ju som bekant Huddinges kommunalråd med övergripande ansvar för trafik, miljö och samhällsbyggnadsfrågor. I förra veckan var han bland annat med på Radio Stockholms nyheter och kritiserade SL:s idiotiska nya zongränser och stod som förste undertecknare av en debattartikel om citybanan i tidningen Kristdemokraten. Den artikeln kan ni läsa här:

http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=24939