18 januari 2012

För en tillgänglig pendelbåtstrafik

Under ett antal år har Kristdemokraterna aktivt drivit på för att utveckla kollektivtrafiken på Stockholms inre vattenvägar. Inte minst har vi gång efter annan gripit in för att se till att försöket med pendelbåtar mellan Nybroviken och Frihamnen via Nacka och Lidingö (SjöVägen) först kom igång och sedan stegvis har förlängts. Med 178.000 resenärer första året kan man inte säga annat än att trafiken varit en framgång.

Nu har SL tagit fram en rapport om hur pendelbåtstrafiken ska kunna utvecklas, där man föreslår längre försök med pendelbåtstrafik i SL-systemet på två sträckor, dels nämnda sträckning mellan Nybrokajen och Frihamnen, dels mellan Hammarby sjöstad och Nybrokajen, en trafik som idag drivs delar av året av Ressel Rederi AB. Gemensamt för dessa linjer är att de ger hyggligt stora restidsvinster jämfört med andra kollektivtrafikalternativ samt har ett relativt gott resandeunderlag.

Jag tycker att det är jättebra att SL nu gjort en utredning och att tarfiknämnden förbereder en seriös satsning på pendelbåtstrafiken. Nu behövs en periods försökstrafik med de förutsättningar som SL anger i rapporten (till exempel åretrunttrafik med tidtabell med regelbundna avgångar och åtminstone 30-minuterstrafik i högtrafik och 60-minuterstrafik övrig tid), sedan ser jag framför mig en permanentning.

En permanent satsning på pendelbåtar ger också förutsättningar att göra de stora investeringar som jag ser kommer att behövas för att göra trafiken fullt ut tillgänglig för personer med funktionshinder. Man kan dela in tillgänglighetssatsningarna i tre huvuddelar.

För det första handlar det om båtarna. Ska man satsa seriöst och långsiktigt behövs det nya, smarta pendelbåtar som ganska snabbt kan transportera ganska många människor, med hög tillgänglighet inte bara för personer med funktionshinder utan också bra utrymmen för barnvagnar och cyklar. Men det tar lite tid från beställning till leverans, det får vi räkna med, och investeringen är så stor att den inte kan göras förrän vi vet att pendelbåtarna långsiktigt kommer att vara en del av trafiken.

För det andra handlar det om att utveckla kajer och bryggor så att de blir mer tillgängliga. Ett problem i sammanhanget är det skiftande vattenståndet, både i Mälaren och Saltsjön. I Frihamnen har Stockholms hamnar löst det med en kaj med olika nivåer, där båtarna angör på lite olika platser beroende på vattenståndet. En annan lösning som diskuteras i rapporten är pontoner eller flytbryggor som naturligt följer vattenståndet. Detta kanske är ett problem som vi skulle kunna hitta en ganska snabb lösning på?

För det tredje handlar det om anslutningsvägar till bryggorna och inte minst kopplingen mellan båttrafiken och övrig kollektivtrafik. Vid flera av de undersökta bryggorna är det ganska stora höjdskillnader mellan bryggan och såväl stora delar av bebyggelsen runt den som busshållplatser eller annan kollektivtrafik. Ett exempel är Nacka strand, där det idag finns en bergbana som dessvärre inte har den hastighet och kapacitet som ett fullskaligt utbyggd pendelbåtstrafik skulle behöva. Att bygga moderna hissar och rulltrappor skulle ta lite tid och kosta en hel del pengar. Men när man planerar för en permanentning av pendelbåtstrafiken kommer det att vara en både nödvändig och ekonomiskt försvarbar åtgärd.

Ur tillgänglighetssynpunkt är det därför viktigt att trafiknämnden så snart som möjligt fattar beslut om att permanenta trafiken. Då kan vi, tillsammans med kommunerna som äger bryggorna, börja ta itu med de investeringar som behövs för att pendelbåtstrafiken ska bli riktigt tillgänglig även för personer med funktionshinder.

Bloggar: Kristdemokraterna i landstinget, Kristdemokraterna i landstinget, Kristdemokraterna i landstinget.

Inga kommentarer: