09 juni 2009

Highlights från Huddinges budgetfullmäktige

Så är då årets längsta fullmäktigesammanträde äntligen till ända, efter cirka 16 timmar (tolv igår och fyra idag). Man får trösta sig med att vi i alla fall har hunnit fatta en del viktiga beslut, inte minst mål och budget för nästa år. I all hast tänkte jag kommentera några viktiga frågor:

1. Skatten. Samtliga partier ställde sig bakom förslaget om bibehållen skattesats, 19:95 kr. Det är definitivt inte lågt, men Huddinges skattesats kommer på grund av höjningar i en del andra kommuner för första gången på länge faktiskt att vara en bit under genomsnittet på Södertörn nästa år.

Att alla partier är överens om skattesatsen innebär naturligtvis att det blir fullständigt orimligt när vänsterblockets politruker börjar klaga på de skattesänkningar som vi har genomfört under mandatperioden. Om de tycker att skatten är för låg har de nämligen haft ypperliga tillfällen att föreslå en höjning av den.

2. Besparingarna. I och med att skatteintäktsprognoserna pekar mot 300 miljoner kronor i lägre skatteintäkter nästa år jämfört med de prognoser vi hade för ett år sedan, är det ofrånkomligt med vissa besparingar i budgeten. Vi har låtit skolnämnderna, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden få full volymuppräkning för befolkningsförändringarna, och samtliga nämnder har också fått en generell uppräkning motsvarande den prognosticerade inflation på 1,5 procent. Sedan har vi lagt ett effektiviseringskrav på nämnderna om 2 procent.

Med ett understatement kan man säga att det inte kommer att bli alldeles enkelt att fixa det här. Men vi ser samtidigt hur situationen ser ut i en del av våra grannkommuner, där man talar om 5 eller 6 procents nedskärningar. Vi har det tufft, men vi har det långt ifrån tuffast.

För äldreomsorgen och funktionshinderområdet har det dessutom getts extra volymförstärkningar utöver befolkningsprognosen, 2 miljoner kronor till äldreomsorgen och 3 miljoner kronor till socialnämnden. Sammantaget innebär det att äldreomsorgens budget ökar med cirka 20 miljoner kronor.

För att klara ekonomin kommer äldreomsorgsnämnden - och alla andra nämnder - att behöva vidta åtgärder. Beslut om dessa åtgärder kommer att fattas under hösten. Det kommer att bli en del svåra prioriteringar, men någonstans måste besparingar göras. Vänsterblocket har föreslagit en extra satsning på 1,2 miljoner kronor, men det motsvarar bara en liten del av de verkliga besparingsbehoven - förutom att finansieringen av "satsningen" är mycket tveksam.

3. Resultatet. I och med att Socialdemokraterna och deras stödpartier valt att varken höja skatten eller göra några större omprioriteringar i kostnaderna jämfört med majoriteten, hade de egentligen bara resultatet på sista raden att spela med när de lade sitt budgetförslag. I de här tuffa tiderna kunde vi tyvärr inte lägga en budget med särskilt stort överskott, utan fick nöja oss med knappt 12 miljoner kronor exklusive exploateringsintäkter. Av det spenderade Socialdemokraterna allt utom 300.000 kronor. I en budget på 4.374.981.000 kronor. Det motsvarar alltså 0,007 procent i överskott! Som jag tidigare nämnde har budgetprognoserna svajat eller rättare sagt kraschat med 300 miljoner kronor, dvs med 1.000 gånger sossarnas planerade resultat. Tala om att satsa på en svajig budget.

Fast i ärlighetens namn ska man förstås erkänna att vi inte heller har så stora marginaler. Men vi har nästan 40 gånger så stora marginaler som oppositionen i alla fall.

4. Uppdragen. Kommunfullmäktige ger av tradition nämnderna ett antal generella eller riktade uppdrag för budgetåret, sådant som fullmäktige tycker att det är extra viktigt att nämnderna prioriterar. I år har majoriteten valt att hålla nere uppdragen till ett minimum, eftersom nämnderna måste fokusera på kärnverksamheterna och att klara den tuffa ekonomin. Någon liknande eftertänksamhet fanns inte hos oppositionen, utan de gick dels med på huvuddelen av majoritetens olika uppdrag och lade därutöver till cirka 120 ytterligare. Ja, ni läste rätt: etthundratjugo nya uppdrag! I många fall handlade det visserligen om saker som nämnderna eller förvaltningarna redan sysslar med, men inte sällan handlade det om uppdrag som helt säkert skulle kräva en hel del administration, vilket utan tvivel skulle kräva att resurser togs ifrån den redan hårt ansatta ordinarie verksamheten.

5. Plusjobben. Ett av de mer kostnadskrävande förslagen i vänsteroppositionens illa finansierade budget var förslaget att inrätta kommunala "plusjobb". Jag förstod poängen med de gamla, statliga plusjobben. Det var kanske inte världens mest effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärd, men det var i alla fall ett försök att få bort folk från ett passivt bidragsberoende. Men det nya förslaget om kommunala plusjobb är något helt annat, eftersom tanken är att kommunen ska anställa dessa plusjobbar för pengar som annars hade kunnat gå till att behålla den personalstyrka som kommunen redan har. För naturligtvis är det så att det effektiviseringskrav på 2 procent som både majoriteten och oppositionen ställt sig bakom kommer att innebära personalminskningar, till exempel genom vakanshållning av tjänster eller att man inte tillsätter vikarier, eller kanske rent av genom att man blir tvungen att säga upp personal. Vad skulle Kommunal säga om man först säger upp anställda och sedan anställer plusjobbar för att arbeta på samma avdelningar? Om jag vore facklig ombudsman skulle jag i alla fall protestera ganska mycket mot ett sådant förslag. Jag skulle kanske till och med ge dem ett nytt namn: minusjobben.

6. 20-timmarsförskola. Idag har barn med föräldralediga eller arbetslösa föräldrar rätt till 15 timmars förskola per vecka i Huddinge. Vänsteroppositionen vill utvidga det till 20 timmar, vilket säkerligen underlättar livet något för barnens föräldrar. För detta ändamål har man avsatt 1 miljon kronor extra i budgeten. Barn- och utbildningsförvaltningen har räknat på förslaget och konstaterar att den verkliga kostnaden torde bli cirka 6 miljoner kronor (utifrån dagens ännu mycket låga nivåer av arbetslöshet, ska sägas). Differensen är alltså minst 5 miljoner kronor, pengar som måste tas någonstans - och i förskolans budget finns det inte så många andra ställen att ta pengarna än i pengen (dvs bemanningen) för övriga förskolebarn. I valet mellan att låta barn vara med sina hemmavarande föräldrar och att ytterligare sänka personaltätheten i förskolan väljer jag det förstnämnda. Hvergang!

7. Effektivisering inom äldreomsorg och socialtjänst. Ett beslut som inte låg i själva budgetärendet, men ändå i högsta grad påverkar ekonomin var beslutet att slå samman äldreomsorgs- och socialförvaltningarna till en förvaltning (men med fortsatt två nämnder med var sin separat ekonomi). Det här är naturligtvis delvis ett steg för att klara de kommande årens tuffa ekonomiska situation, men också ett sätt att minska sårbarheten genom att man nu får fler anställda med likartad kompetens, samtidigt som man kan få en korsbefruktning genom att bättre utnyttja den spetskompetens som finns på de båda förvaltningarna.

Ekonomiskt innebär samgåendet att vi sparar cirka 4,6 miljoner kronor redan på kort sikt, genom att vi bara behöver en förvaltningschef, en ekonomichef, en personalchef och så vidare. Men redan nästa år hoppas jag att vi ska kunna få väsentligt större besparingar på den centrala administrationen genom att man kan rationalisera arbetet i en större förvaltning. Därigenom hoppas jag och socialnämndens ordförande Gunilla Helmerson (M) att vi ska kunna hämta hem en relativt stor del av de besparingar som behöver göras nästa år.

Den nya social- och äldreomsorgsförvaltningen kommer att finnas på plats den 1 augusti i år. Debatten kan ses här: http://tinyurl.com/lkgc2r.

8. Samarbete med frivilligorganisationer. Förvaltningssammanslagningen blir inte det enda samarbetsprojektet för tiden som ligger framför. Tvärtom. Samarbete är ett nytt nyckelord för vår verksamhet. Samtliga tre riktade uppdrag till äldreomsorgen handlar just om samarbete, dels med andra kommuner och privata entreprenörer för att tillgodose behovet av profilerade äldreboenden på en regional basis, dels med kultur- och fritidsnämnden och frivilligorganisationer för att utveckla såväl de kulturella och sociala aktiviteterna på våra äldreboenden som den öppna dagverksamheten för äldre, som idag bedrivs på våra seniorcentrum.

Att få med frivilligorganisationerna i olika former av samarbete tycker jag är otroligt viktigt. Dels är de nära, naturliga gemenskaperna grunden för vårt samhälle, dels är människors alldeles frivilliga och oavlönade medmänsklighet och värme helt ovärderlig och oersättlig. Dessutom vet jag av erfarenhet att många frivilligorganisationer, och då inte minst pensionärsorganisationerna, är fantastiska på att samla och aktivera kommunens äldre - långt mycket mer framgångsrika än något av våra seniorcentrum. När vi lyckas som bäst, som på Eklunden i Trångsund, är samarbetet med PRO och SPF en väldigt viktig del av det. Det finns en mängd andra exempel på föreningar som redan idag gör viktiga insatser inom äldreomsorgens område, till exempel Huddinge finska förening på Björnkulla äldreboende och Stortorps vänner på Stortorps äldreboende samt, förstås, Väntjänsten i Huddinge, som drivs av SPF Orlången, Röda Korset och Svenska kyrkan och som nyligen fick motta Vitsippspriset ur äldreminister Maria Larssons hand.

Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta med de här samarbetena, som inte bara är av nöden tvungna i dessa ekonomiskt tuffa tider utan också är något som vi verkligen behöver satsa på. Att fortsätta i gamla hjulspår fungerar inte!

Inga kommentarer: