10 februari 2014

Nu bygger vi framtidens Huddinge - del II

En gång om året fattar kommunfullmäktige i Huddinge beslut om en övergripande "projektplan" för alla samhällsbyggnadsprojekt de kommande tre åren, med projektbeskrivningar, tidsplaner etc. Idag var det dags för årets beslut. projektplan för 2014-2016.

Den är en rätt så imponerande läsning. Låt mig nämna några siffror: för de kommande fem åren planeras för cirka 5.250 nya bostäder, varav cirka 2.300 hyresrätter. Drygt 1.000 av dem blir student- eller ungdomsbostäder. Knappt 30 procent av bostäderna är småhus. De nya bostäderna kommer att byggas i Flemingsberg, centrala Huddinge, Stuvsta, Snättringe, Segeltorp, Vårby, Skogås och Trångsund - över hela kommunen, och tillkommer nästan uteslutande genom förtätning, oftast i kollektivtrafiknära lägen.

Enligt regionplaneringens behovsbedömning skulle det behöva cirka 700 nya bostäder i Huddinge per år, men samtidigt vet vi att vägen från idé via plan till färdiga bostäder inte alltid är lätt och att tidsplaner ibland behöver revideras. Därför är det viktigt att planera för något mer än så.

Men en växande kommun bör förstås inte bara bestå av bostäder. I programmet finns också mer än 30 olika arbetsplatsprojekt, bland dem en del riktigt stora, till exempel nya lokaler för forskning och utbildning i Flemingsberg, nya köpcentran och upplevelseanläggningar i Kungens kurva och ny industrimark i till exempel Länna och Gladö.

För att inte göra om gamla misstag från när de rödgröna styrde kommunen ska vi dessutom se till att bygga nya förskolor och skolor i takt med bostadsbyggandet. I planerna finns sammanlagt cirka 30 förskole- och skolprojekt, inklusive ett antal helt nya fullskaliga skolor. Där finns också ett antal olika idrottsanläggningar (inklusive en beachvolleybollanläggning!) och kommunens första moské.

Samtidigt som Huddinge spänner bågen för att bidra till att Stockholmsregionen får de nya bostäder och arbetsplatser som så väl behövs, får vi innerligt hoppas att staten nu kommer att ta sitt ansvar och se till att vi också får de infrastruktursatsningar som behövs. Framför allt handlar det förstås om Tvärförbindelse Södertörn (the road formerly known as Södertörnsleden), som är en absolut nödvändighet för många av de aktuella projekten, både för att dagens kösituation på vägarna gör det svårt att spä på trafiken ännu mer genom fler bostäder och för att bullernivåerna utmed dagens trafikleder i Huddinges centrala delar är för höga för att det (med dagens bullerregler) ska gå att bebygga med de bostäder som planeras. Men även Spårväg Syd och en fortsatt utbyggd järnväg är viktiga delar för att skapa förutsättningar för framtidens utveckling.

En enig Huddingeallians klubbade igenom projektplanen. Mer oroande är inställningen hos vänsteroppositionen. Om Socialdemokraterna efter valet ska försöka samregera med Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och några andra alternativ till Alliansen är svåra att skönja) är det inte bara Förbifart Stockholm utan även Tvärförbindelse Södertörn som är i fara. Vi kommer tillbaka till den handlingsförlamning när det gällt att lösa tvärförbindelseproblematiken som rått fram tills vi i Alliansen tog över makten efter valet 2006. Och utan de nödvändiga trafiksatsningarna kommer hela planeringen i gungning.

Den utvecklingen vill i alla fall inte jag se. Jag vill att vi ska fortsätta bygga bostäder och arbetsplatser och utveckla ett växande och framtidsorienterat Huddinge.


Inga kommentarer: