12 maj 2009

"Tuffa sparkrav trots överskott"

"Tuffa sparkrav trots överskott" är Mitt i Huddinges rubrik för en artikel om den borgerliga majoritetens budgetförslag för år 2010. Tyvärr stämmer den inte riktigt överens med verkligheten. Huddinge har haft en mycket god kommunal ekonomi, med stora överskott både i den löpande driften och exploateringsverksamheten. Det har gjort att vi haft ett försprång eller åtminstone en marginal när lågkonjunkturen har slagit till - men med de kraftigt minskade skatteintäkterna för i år så kan vi knappast räkna med något överskott i driften, och kanske inte ens efter att exploateringsintäkterna räknats in, eftersom dessa vinster också sjunkit betänkligt när lågkonjunturens stiltje lagt sig över marknaden.

Det blir alltså tuffa sparkrav. Inte lika tuffa som i många av våra grannkommuner, men likväl tuffa. Och helt nödvändiga. Alla nämnder kommer att få pris- och lönekompensation på 1,5 % och de flesta nämnder också en uppräkning för volymökningarna (dock inte kommunstyrelsen eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna), men dessutom får de ett sparbeting på 2 procent av verksamhetens kostnader.

För äldreomsorgsnämndens och socialnämndens del kan man räkna med att hämta igen en del av de pengarna med en sammanslagning av sina förvaltningar. Ungefär 4,6 miljoner kronor räknar vi med att spara redan på kort sikt genom minskad administration, och det är förstås bra, eftersom dessa pengar annars skulle behöva tas från vård och omsorg om de mest behövande. Glädjande nog framkommer det i Mitt i Huddinges artikel att även oppositionsledaren Ann-Marie Högberg (S) nu har insett att en förvaltningssammanläggning är en klok åtgärd. Förhoppningsvis kommer beslut att fattas vid fullmäktige i juni och själva omorganisationen ske den 1 augusti.

Inga kommentarer: