19 april 2007

Bättre kundval i hemtjänsten

I äldreomsorgsnämnden igår var frågan uppe om nya regler för auktorisation inom hemtjänsten. Formellt sett var det fråga om ett remissvar till kommunstyrelsen, men ärendet var i praktiken ett förslag till nytt regelverk. Nu ska ärendet beredas vidare inom kommunstyrelsens förvaltning, sedan kommer ärendet upp i kommunstyrelsen och det slutliga beslutet fattas i kommunfullmäktige. Enligt planen kommer beslut om nytt regelverk fattas i fullmäktige den 11 juni.

Men nu får vi se vad som händer. I äldreomsorgsnämnden begärde närvarande opposition (s+v+mp) en återremiss, på utförligt formulerade men för mig något oklara grunder. Jag hoppas verkligen att vi slipper fortsatta fördröjningsförsök och istället kan fatta det här viktiga beslutet i juni. Processen har nämligen varit väldigt lång och omfattande redan, men nu har vi nått fram till ett förslag som jag uppfattar som balanserat och klokt.

Några grundbultar som jag har drivit - och tänker fortsätta att driva - är kundperspektivet, kvalitetssäkring och att det ska vara lika villkor för privata utförare och kommunens egen verksamhet.

Lika villkor innebär bland annat att den information som biståndshandläggare ger till kunden ska vara saklig och neutral, men också att alla utförare ska ha ansvar för kunden 24 timmar om dygnet, sju timmar i veckan. Idag kan utförare välja att enbart ta kunderna under dagtid.

En auktoriserad utförare ska dock kunna köpa in tjänster av en annan auktoriserad utförare eller kommunen för att täcka upp det man inte klarar själv. Det kan till exempel vara svårt - för att inte säga omöjligt - för ett litet familjeföretag att klara nattjour på egen hand. Där måste olika utförare kunna hjälpa varandra.

Samtidigt ska kundens beslut vara det avgörande. Det är kunden som avgör vem som får komma in innanför hennes dörr. Om kunden är missnöjd med sin utförare ska hon också snabbt och enkelt kunna byta - inom 24 timmar ska en ny utförare ta över.

Sist men inte minst ska jag nämna kvalitetssäkringen, där utföraren ska visa hur man följer aktuell lagstiftning, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kommunens egna regler, riktlinjer och reglementen. Den som inte bedriver sin verksamhet i enlighet med detta kommer att åka ut med ändan före - då återtas nämligen auktorisationen.

Jag känner mig, utifrån det här förslaget till nytt regelverk, trygg i att kunderna kommer att få sina behov tillfredsställda på ett bra sätt, samtidigt som deras möjlighet att välja själva ökar väsentligt.

Både trygghet och valfrihet, som Kristdemokraternas kampanjslogan löd i valrörelsen. Nu genomför vi det.

Inga kommentarer: