31 augusti 2009

Ett steg framåt för Södertörnsleden och Masmolänken

Södertörnsleden var ett tema som kom igen gång på gång under kvällens kommunstyrelsesammanträde. En miljöpartimotion krävde en fördjupad översiktsplan för delar av ledens dragning. Ett remissvar på på förslaget till länstrafikplan berörde leden, även om den är så viktig att den faktiskt ingår i den nationella planen. Men framför allt var det frågan om vägavgifter på Masmolänken som fick debatten att hetta till.

Jag tror inte att någon huddingepolitiker egentligen vill avgiftsbelägga Masmolänken, som ska förbinda Södertörnsleden med E4 mot Stockholm och med Förbifart Stockholm. Statliga vägar är statens ansvar och bör finansieras av staten. Men det var väldigt, väldigt länge sedan staten tog sitt ansvar och gav Stockholm de infrastrukturinvesteringar staden behöver. I förhandlingarna om kommunal medfinansiering av själva Södertörnsleden kom inte kommunen och regeringens förhandlingsman fram till någon lösning. Parterna stod helt enkelt för långt ifrån varandra - och ledens samhällsekonomiska nytta är så hög att den utan tvivel kommer att bli byggd ändå.

Även Masmolänken är samhällsekonomiskt nyttig, men värdena är inte lika extremt positiva som för själva leden. Det finns en verklig risk för att Masmolänken inte blir av, åtminstone inte lika snart som Södertörnsleden. Genom att i en avsiktsförklaring acceptera en tunnelavgift visar kommunen att vi är beredda att gå regeringen och Vägverket till mötes för att verkligen få till stånd ett bygge, samtidigt som vi inte använder kommunala skattemedel för att finansiera en väg som till största delen ändå kommer att användas av bilar från andra kommuner.

Sedan är det inte säkert att det ändå blir någon avgift. Enligt Vägverkets beräkningar kommer en inte försumbar andel av de presumtiva tunnelåkarna välja andra vägar istället för att betala 5 kronor i avgift - framför allt att köra omvägen via Slagsta i Botkyrka. Jag har i och för sig svårt att se varför - tre kilometers omväg kostar till och med enligt Skatteverket mer än 5 kronor, plus att tidsförlusten och själva irritationsmomentet att köa sig fram avskräcker. Hur som helst, det viktiga är att Södertörnsleden och Masmolänken blir byggd. Huddinge har tagit ett viktigt steg för att verkliga det.

Tyvärr skedde det inte i enighet. Tvärtom, samtliga närvarande oppositionspartier motsatte sig alla viktiga beslut. Det känns väldigt skönt att Huddinge äntligen styrs av en majoritet där samtliga partier är positiva till att Södertörnsleden byggs och inte vill hitta nya sätt att försinka genomförandet. Att vägen, som funnits i planerna under decennier, inte har blivit byggd än beror ju inte bara, eller ens främst, på statens oginhet, utan i minst lika stor utsträckning på huddingepolitikernas oförmåga att hitta utvecklingsvänliga politiska majoriteter. Nu är första gången på decennier som samtliga nej-partier sitter i opposition.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ha en ny fördjupad översiktsplan, vilket skulle fördröja byggandet av Södertörnsleden, förmodligen med ett antal år. Socialdemokraterna ville som svar på Miljöpartiets motion fatta ett beslut som överhuvudtaget inte hade med motionen att göra (och varken bifalla, avslå eller ens anse motionen besvarad). Dessutom begärde alla tre att Södertörnsleden skulle samplaneras med Tvärspårväg Syd, fastän spårvägen planeringsmässigt ligger långt fram i tiden och inte har kommit alls lika långt i processen som Södertörnsleden, som ju ska ha byggstart nästa år. Ett säkert sätt att fördröja byggstarten, alltså. Och samtliga oppositionspartier var förstås emot att kommunen ingår någon avsiktsförklaring om tunnelavgift - av argumentationen att döma utifrån den världsfrånvända förvissningen att staten ändå kommer att bygga Masmolänken.

Avslutningsvis kan jag säga att jag tycker att Socialdemokraterna gör ett allvarligt strategiskt misstag. De vill ju - eller säger sig i alla fall vilja - få Södertörnsleden och Masmolänken byggda. Samtidigt vill de regera tillsammans med nejsägarna i Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Genom att sluta upp tillsammans med den styrande koalitionen skulle de kunna se till att frågorna kommer till en lösning nu, så att de vid ett - högst osannolikt, men ändå... - maktövertagande slipper den diskussionen genom att bygget redan är igång. Men precis som i svaret på Miljöpartiets motion så verkar de inte speciellt genomtänkta.

SR

Inga kommentarer: