04 februari 2010

Äldreguiden och Äldreteamet bra exempel

Multisjuka äldre ska få bättre vård, lovar äldreminister Maria Larsson (kd) och Anders Knape (m), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt idag.

Bakgrunden till artikeln är att regeringen och SKL ingått en överenskommelse om en satsning i form av ett statligt stimulansbidrag på 271 miljoner kronor för år 2010. Bra! Men jag vill samtidigt betona att det är viktigt att det inte bara blir fråga om nya projekt utan också om att utveckla det redan befintliga arbetet.

Huddinge kommun har under den här mandatperioden tillsammans med Stockholms läns landsting startat två projekt som ligger väldigt väl i linje med det som Larsson och Knape beskriver. Problematken är ju inte ny utan har varit i fokus under en längre tid.

I debattartikeln talas om äldrelotsar. I Huddinge talar vi istället om Äldreguiden, en telefonservice som svarar på frågor, hjälper till och lotsar äldre och deras anhöriga till rätt ställe både i kommunen, landstinget och det övriga samhället. Häromdagen hade jag ett samtal med ett par av dem som arbetar med Äldreguiden och det känns som om vi har hittat rätt i formerna för arbetet, tycker jag. Du är välkommen att testa servicen själv. Telefonnumret är 08-711 88 80.

Ett samarbete som mer direkt riktar sig just mot gruppen äldre multisjuka är Äldreteamet. Larsson och Knape skriver att "vård och omsorg ska karaktäriseras av kontinuitet, överblick och sammanhang för den enskilde", om behovet av samverkan över professions- och organisationsgränser och om att "främja en sammanhållen vård- och omsorgsprocess för äldre med stora och sammansatta behov". Och det är precis vad Äldreteamet går ut på. Äldreteamet utför hembesök, hemsjukvård och omsorgsinsatser. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, sjukgymnast, dietist, logoped, arbetsterapeut, syn- och hörselinstruktör och en biståndshandläggare. Utgångspunkten är en helhetssyn på den åldrande människan och det omfattande behov hon ofta har och målet är att utöka de medicinska insatserna i hemmet, förbättra läkemedelshanteringen, minska antalet akutmottagningsbesök och öka möjligheten att bo kvar hemma. Till teamet hör också två sviktplatser på Strandgården på Stortorps äldrecentrum, vårdplatser dit den som är inskrivén hos teamet snabbt kan få komma när det finns behov av det.

Jag är väldigt glad över att vi har kunnat rädda Äldreteamet undan det nedläggningshot som svävat över verksamheten. Det här är framtidens sätt att arbeta med äldre multisjuka, tror jag, och när jag lyssnat på många av landets ledande geriatriker och forskare kring vården av äldre tycker jag att det låter som om de är inne på samma linje. Nu skulle jag vilja se att vi kan gå vidare i landstinget och införa liknande team även i övriga delar av länet.

Inga kommentarer: