07 december 2010

En slimmad, trimmad organisation

En ny mandatperiod innebär, bland mycket annat, också en ny möjlighet att göra förändringar i den politiska organisationen. På kommunfullmäktige i Huddinge igår hade vi att behandla tre sådana förändringar: att ersätta demokratiberedningen och rådet för mångfald, jämställdhet och likvärdiga villkor med en ny demokrati- och mångfaldsberedning samt ett avskaffande av kommunens så kallade demokratiforum och näringslivs- och högskolerådet.

Grunden för en sammanslagning av demokratiberedningen och det f.d. jämställdhetsrådet är förstås att frågorna allt som oftast går in i varandra och det känts alltmer onödigt att ha två råd/beredningar som ofta sysslar med ungefär samma sak - och som dessutom i allt väsentligt främst fungerar som rådgivande och beredande organ åt kommunstyrelsen. Oppositionen ifrågasatte det kloka i förslaget, men de kom inte med något alternativt förslag till beslut, vilket väl betyder att deras debattinlägg snarare var menta som brasklappar för den händelse någon skulle anse att jämställdhetsfrågorna inte får tillräckligt hög prioritet i den nya organisationen.

I nästa fråga, avskaffandet av kommunens sju lokala demokratiforum (ja, de säger faktiskt så fastän det rimligtvis borde heta "demokratifora" i plural), var debatten längre och tuffare. Jag har ärligt talat svårt att förstå det. Lokala demokratiforum inrättades för åtta år sedan när kommundelsnämnderna avskaffades, som ett försök att skapa eller behålla ett lokalt engagemang när nämndsarbetet centraliserades. Under de här åtta åren har man på en mängd olika sätt försökt skapa engagemang och intresse för forumen, men med högst beskedlig framgång.

Fram till år 2006 var jag själv ledamot i Skogås demokratiforum och under den senaste mandatperioden har jag hunnit besöka samtliga, flera av dem flera gånger. Tyvärr har jag varit ganska ensam om det - det är endast små skaror av medborgare som valt att komma på forumens öppna möten, och om den politiska roll man har som vanlig nämndledamot är begränsad så är det ingenting mot hur lite inflytande man egentligen har som ledamot i ett demokratiforum. Nej, efter åtta års intensiva försök att få den här draken att flyga måste man dra lärdom: vill man utveckla medborgarengagemanget i lokala politiska frågor måste man hitta andra vägar. Jag vet inte vilka (demokrati- och mångfaldsberedningen fick i uppdrag att ta fram förslag), men jag hoppas att en viktig del i framtidssatsningar för ökad delaktighet kommer att vara webben och då inte minst sociala media.

Det tredje förslaget, att avskaffa kommunens näringslivs- och högskoleråd, kan låta kontroversiellt för oinsatta. Vi vill ju nämligen absolut inte minska kontakterna med Huddinges starka och växande näringsliv eller våra tre högskolor och universitet. Det som hänt de senaste åren är dock att nya kanaler utvecklats. De delar av näringslivet som varit representerat i näringslivs- och högskolerådet har nämligen också funnits med i till exempel Arena Huddinge AB. Ett nära samarbete med lärosätena är en viktig del i utvecklingen i Flemingsberg. För att ha dialog och utbyte med den breda gruppen vanliga företag i kommunen arrangeras - ofta välbesökta - företagarfrukostar, där kommunens politiker och tjänstemän berättar om vad som är på gång och får impulser från näringslivet. Näringslivs- och högskolerådet behövs helt enkelt inte längre i sin gamla form och förslaget är därför att lägga ned det. På gårdagens kommunfullmäktigesammanträde lyckades dock den rödgröna oppositionen (jag höll på att säga "obstruktionen"...) få igenom en minoritetsåterremiss av ärendet. Det skulle dock vara högeligen överraskande om den resulterade i någon ändring av förslaget att lägga ned rådet.

Att Huddinge redan idag har en tämligen slimmad politisk organisation med låga politikkostnader per capita betyder inte att det inte finns ytterligare effektiviseringsmöjligheter. Det här är tre exempel på det. Huddinge kommun ska ha en smart och smidig organisation och det är bra att den borgerliga kommunledning tar chansen att så här vart fjärde år trimma den lite till. Det man - efter ännu ett kommunfullmäktigesammanträde som höll på till klockan 23 och ändå fick bordlägga en mängd ärenden till januarisammanträdet - möjligtvis kunde önska är att kommunfullmäktige också trimmades något, till exempel med talartidsbegränsningar. Det skulle demokratin utan tvekan vinna på.

Inga kommentarer: