31 december 2010

Fyra år i äldreomsorgen - en tillbakablick

Så här på årets sista dag kommer det sig naturligt att man ser tillbaka på året som gått, men för mig känns det viktigt att se tillbaka ännu lite längre. Idag är nämligen sista dagen för mitt mandat som ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge, ett uppdrag som jag haft i fyra år.

Det har varit fyra fantastiskt roliga och spännande år. Jag har lärt mig otroligt mycket, men känner också att jag har gjort en viktig insats.

Under de här åren har vi satsat på att öka valfriheten i hemtjänsten. Ramtimmar gör att kunderna kan välja när, var och hur servicetjänster som städning ska utföras. Ett nytt valfrihetssystem (LOV) har införts inom hemtjänsten, något som också lett till att många äldre som tidigare valde att tacka nej till hemtjänst nu får den hjälp de behöver.

Vi har också genomfört en historisk satsning på vård- och omsorgsboenden - cirka 300 nya platser är på gång, en ökning med cirka 60 procent! Tre stycken helt nya äldreboenden är på gång, varav två i privat regi. Dessutom bygger vi ut och renoverar flera av våra befintliga boenden. Under de närmaste åren kommer det att ske en hel del invigningar och vi kommer att på ett bra sätt kunna tillgodose behoven hos vår växande äldre befolkning.

Ett viktigt utvecklingsområde har varit maten. Medan många andra har valt färdiglagad mat på äldreboendena, har vi satsat på att bygga nya tillagningskök och renovera gamla. Vi har också satsat på ekologisk mat, så att alla äldreomsorgens kök nu är KRAV-certifierade, vilket innebär att de enbart använder ekologiska produkter inom en lång rad olika produktgrupper, till exempel ägg, vetemjöl och mellanmjölk.

Sist men inte minst vill jag nämna det arbete som vi gjort för att följa upp och säkra att de äldre i kommunen får en äldreomsorg som är av god kvalitet. Vi kristdemokrater gick till val på att införa en kommunal värdighetsgaranti, och i våras fattade vi beslut om den. Den innehåller äldreomsorgens värdegrund och tydliga kvalitetdeklarationer för biståndsbedömning, hemtjänst och äldreboenden samt information om hur man ska gå till väga om kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Men vi väntar naturligtvis inte bara på eventuella klagomål, utan har också satsat på att bygga upp en professionell uppföljning, ett område där det fanns mycket att göra.

Naturligtvis skulle jag kunna räkna upp en rad andra viktiga saker vi uträttat, till exempel inom anhörigstöd, kultur och sociala aktiviteter på äldreboenden och samarbete med frivilligorganisationer. Men jag kan också konstatera att det fortfarande finns en hel del kvar att göra. Kommuner är komplexa organisationer och förändringar går ofta frustrerande långsamt. Vi behöver fortsätta att öka valfriheten, till exempel genom att införa ett valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende. Vi måste underlätta för hyresvärdar som vill bygga trygghetsbostäder och satsa på till exempel teknisk utrustning för att följa upp biståndsbeslut och trygga att de äldre får den vård och omsorg som de har rätt till. Som vice ordförande i äldreomsorgsnämnden ska jag göra mitt bästa för att den positiva utveckling som varit de senaste åren ska fortsätta så att alla ska kunna se hur kvaliteten steg för steg blir bättre.

Inga kommentarer: