27 maj 2008

Snöskottning och nytt äldreboende

Igår hade kommunstyrelsen sammanträde, ett långt och innehållsrikt sådant. I två av de ärenden som berörde äldreomsorgen mest beslutade vi (eller rättare sagt de, för jag var inte tjänstgörande) att återremittera dem.

I frågan om en ändring av avgiften för biståndsbedömd snöskottning (så att man slipper betala ifall man inte får någon) återremitterades ärendet för att Socialnämnden ska kunna fatta beslut om motsvarande ändring i taxan för handikappomsorgen. Vi tyckte inte att det kändes rätt att äldre och handikappade skulle betala olika mycket för samma tjänst. Men det finns så vitt jag har kunnat utröna ingen som helst oenighet i själva frågan om den sänkta avgiften, utan de äldre som ännu inte fått någon räkning för senaste vinterns snöskottning kan i de allra flesta fall utgå från att någon sådan inte heller kommer att komma. (Några har ju faktiskt fått snöskottning utförd och de kommer enligt förslaget till ny taxa få en räkning på 300 kr per tillfälle.)

Beträffande mark- och exploateringsavtal för ett nytt äldreboende och vårdhotell vid Flemingsbergs centrum återremitterades det för att äldreomsorgsnämnden skulle få yttra sig i ärendet. Oppositionen ville även ha en djupare granskning av den tilltänkta vårdgivaren (Attendo Care) samt att avtalen mellan fastighetsägaren Senectus AB och Attendo Care skulle biläggas.

Just nu är det speciellt kontroversiellt att det är Attendo Care som har tänkt driva äldreboendet. Dels för att de ägs av ett riskkapitalbolag, dels för att det finns en diskussion om risken för att ett fåtal stora vårdföretag blir alltför dominerande på marknaden.

Själv tycker jag att vi ska vara mer oroliga över bristen på riskkapital i svenskt näringsliv än att riskkapitalbolag faktiskt är med och utvecklar äldreomsorgen. Sedan måste de naturligtvis göra ett bra jobb med att skapa attraktiva boenden för våra äldre, annars kommer de på sikt att ha väldigt svårt att få någon som vill bo hos dem. De är nämligen inte så dominerande inom äldreomsorgen som somliga gör gällande - idag drivs till exempel alla äldreboenden utom ett i Huddinge kommun av just kommunen, och på det privata (Mangården/Opalgården, Caremas anläggning i Visättra Ängar) har kommunen nästan inga placeringar. Om Attendo Care etablerade sig i kommunen skulle det alltså öka mångfalden, inte minska den.

Beträffande det planerade nya äldreboendet i Flemingsberg är jag nöjd med att ärendet har remitterats till äldreomsorgsnämnden så att vi får möjlighet att komma med synpunkter. Remissen kommer upp redan på vårt sammanträde den 18 juni, så förvaltningen håller på för fullt med att skriva ett tjänsteutlåtande.

Inga kommentarer: