09 september 2008

Ett viktigt och ett roligt äldreomsorgsbeslut

Två beslut rörde äldreomsorgen i fullmäktige i Huddinge igår, ett viktigt och ett roligt.

Det viktiga handlade om en ny hyresmodell för de boende i kommunens särskilda boenden. Redan år 2002, i samband med att vi avskaffade kommundelsnämnderna, gavs ett uppdrag att ta fram en ny, kommunövergripande hyresmodell, eftersom man upptäckte att hyrorna skiljde sig väldigt mycket åt mellan kommundelar och äldreboenden - skillnader som varken kunde förklaras eller försvaras med skillnader i boendestandard eller läge eller andra attraktivitetsfaktorer.

Jag vet ärligt talat inte varför ärendet aldrig kom fram under sossarnas fyra år vid makten. Kanske var man rädda för responsen på förändringarna. Igår var i alla fall samtliga partier överens om den modell som vi fattade beslut om, och pensionärsorganisationerna hade också ställt sig bakom principerna, som är enkla och begripliga: man utgår helt enkelt från det system som Huge använder för att ta fram bruksvärdeshyror i vanliga bostäder och korrigerar det för ett antal särskilt-boende-specifika faktorer. Den årliga hyresuppräkningen ska också följa utfallet i Hyresgästföreningens förhandlingar med Huge.

En del kommer att få höjd hyra, andra sänkt. I de fall hyran höjs kommer det att ske i tre steg över en treårsperiod, medan sänkningar genomförs direkt. För äldre med svag ekonomi kommer det nya systemet av allt att döma inte att innebära några försämringar, när hänsyn tagits till faktorer som förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen och Försäkringskassans bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Det viktigaste för äldreomsorgen har inte varit att få in mer pengar utan att skapa ett system som kan upplevas som rättvist, konsekvent och lättförståeligt, och det tror jag att vi har lyckats med.

Den roliga beslutet var förändringen av taxan för biståndsbedömd snöskottning. Hur ofta får man vara med om att helt frivilligt sänka en kommunal avgift? Inte ofta. Och hur ofta får man vara med om att göra det retroaktivt? Nästan aldrig. Men igår gjorde vi det i kommunfullmäktige i Huddinge.

I vintras var det, som ni säker minns, nästan ingen snö. Men som reglerna var formulerade skulle de som har biståndsbedömd snöskottning ändå betala 1.500 kr. Det kändes lite onödigt, eftersom äldreomsorgsförvaltningen inte har några kostnader ifall det inte är någon snö.

Det beslut vi fattade igår innebär att den som får biståndsbedömd snöskottning betalar 300 kr per gång, dock max 1.500 kr per år. Betydligt förmånligare för den enskilde i en relativt snöfattig kommun som Huddinge - och beslutet gäller som sagt även retroaktivt, så de som hade biståndsbeslut om snöskottning i vintras kommer i de allra flesta fall helt slippa betala för det.

Och nu bär det snart av till ett tretimmarsseminarium om nytt valfrihetsystem inom hemtjänsten i Huddinge. Folk från äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, pensionärsrådet och förvaltningarna ska träffas och diskutera vilka krav vi ska ställa på hemtjänstutförarna. Det kommer att bli spännande och förhoppningsvis även givande.

Inga kommentarer: