30 maj 2007

Trångsundsvägen, Kungens kurva och äldreombudsmannen

Jag hann inte skriva någonting efter kommunstyrelsesammanträdet i måndags kväll, eftersom jag skulle iväg på en quickie till Rom (som vanligt bekostad helt med egna pengar, inte en skattekrona - jag säger det för att jag har upptäckt att många har märkliga föreställningar om hur politiker använder kommunens pengar). Hur som helst var det en ganska intressant tillställning, där man förutom kommunfullmäktigefrågor som budget och projektplan för 2008 även beslutade om att ge ett planuppdrag för området Sjöängen II och angränsande obebyggda områden vid Trångsundsvägens bortre ände samt hade en omfattande diskussion om eventuell bostadsbebyggelse i Kungens kurva.

Beträffande Sjöängen II finns väl inte så mycket att säga - det är viktigt att området får kommunalt vatten och avlopp och det är naturligt att bebygga det med villor.

Däremot hade jag en del synpunkter vad gäller området vid Trångsundsvägen. I planuppdraget skisserar man att eventuellt bebygga delar av detta med punkthus i fyra eller fem våningar. Jag inser att det kan vara bra att bryta in med en del flerfamiljshus i detta annars så villa- och radhusdominerade område, men här ser jag framför mig stora kolosser som väldigt kraftigt avviker från omgivande bebyggelse och inte minst det intilliggande naturreservatet. Två eller tre våningar kan jag tycka är en lämplig höjd, men jag hoppas framför allt att den kommande planprocessen ska visa på alternativ där man på ett bra sätt tar hänsyn till omgivande bebyggelse, naturmiljö och trafiksituationen. Jag skrev också om detta i ett suppleantyttrande.

Vad gäller bostadsbebyggelse i Kungens kurva visade sig alla partier vara rörande överens om att man 1) inte ska stressa fram någon bebyggelse till en bostadsutställning 2012, vilket ett antal bygg- och bostadsföretag kämpat för, 2) inte ska bygga bostäder vid Långängens gård i Gömmarens naturreservat, vilket en konsultrapport som kommunen beställt framställer som det enda realistiska alternativet om man idag skulle vilja skapa en attraktiv bostadsbebyggelse i Kungens kurva. Trots det vill Socialdemokraterna att man ska fortsätta utreda frågan. Själv delar jag helt majoritetens uppfattning att det inte är rimligt med bostadsbebyggelse i området förrän man däckat över E4:an - vilket jag av kostnadsskäl inte tror kommer att bli aktuellt förrän på 15-20 års sikt.

Men det beslut som mest berör mitt ansvarsområde, äldreomsorgen, var förstås att man inte ska göra någon organisatorisk förändring för kommunens äldreombudsman. Tjänsten har bara varit tillsatt i några månader och det känns rimligt att åtminstone pröva nuvarande upplägg i ett år till innan vi funderar på några större förändringar. Från ledningshåll, alltså. Naturligtvis ska vår duktiga ÄO själv kunna justera sin roll som de äldres advokat och oberoende granskare av äldres situation i kommunen.

Inga kommentarer: