15 oktober 2008

Många stora frågor i äldreomsorgsnämnden

Idag hade vi ett väldigt innehållsrikt sammanträde i äldreomsorgsnämnden.

Vi fattade beslut om att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandlingen av hemtjänst och fattade en rad beslut i anslutning till det. Dessutom hade vi avsatt tid för samtal om ett antal kniviga frågor i samband med den upphandlingen. Min ambition är att vi ska kunna komma överens över blockgränserna i det arbetet, samtidigt som vi naturligtvis aldrig kan ge avkall på den grundläggande inriktningen att alternativen måste få möjlighet att vara olika, dvs små, nischade företag måste få möjlighet att etablera sig.

Vi gav även vår syn på kommunens projektplan (fysisk planering) för 2009-2011, kommunens föreslagna resurstilldelningsmodell för lokaler och, inte minst, Värdighetsutredningens betänkande "Värdigt liv i äldreomsorgen".

Dessutom beslutade vi att begära kommunfullmäktiges godkännande för om- och tillbyggnaden av Björnkulla äldreboende, som kommer att ge 23 nya platser på det svensk-finska äldreboendet. Vi beslutade att förorda att boendet även ska utrustas med ett tillagningskök och, förstås, bastu. En jätteinvestering (närmare 50 miljoner kronor), men den sammanlagda hyran kommer trots det att ligga på fullt acceptabel nivå, vilket gör att beslutet trots allt känns ganska lätt.

Däremot återremitterade vi förslaget till ny taxa för hemtjänsten. Taxan behöver verkligen göras om sedan vi förra året införde s.k. "ramtimmar" inom hemtjänsten, men vi har ännu inte hunnit lyssna med pensionärsrådet, så vi ville invänta deras ställningstagande. Planen är dock fortfarande att den nya taxan ska gälla fr.o.m. februari nästa år.

Inga kommentarer: