09 mars 2010

Låg kostnad + hög kvalitet = sant

Under förmiddagen idag lyssnade jag på en prominent samling talare som på Skattebetalarnas Förenings kontor redovisade fakta och tankar kring kommunal ekonomi och beskattning. Där var Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, Vivianne Eriksson från Svensk KommunRating, Dan Ericsson (kd), statssekreterare hos Mats Odell på finansdepartementet, liksom Robert Gidehag, vd på Skattebetalarnas Förening, och Thomas Idergard, som numera är programansvarig för välfärdsfrågor på den borgerliga tankesmedjan Timbro.

Det fanns områden där de olika talarnas faktabild skiljde sig åt och frågor där de hade olika åsikter. Dan Ericsson försvarade till exempel förtjänstfullt kommunernas självbestämmande mot dem som ville reglera så att statsbidraget bara skulle kunna användas till sådant som debattören tyckte var viktigt.

Men det fanns också områden där det fanns en väldigt stor samstämmighet. Ett sådant, som överraskade åtminstone mig, gällde det demografiska trycket. Vi känner alla till befolkningsutvecklingens dilemma, det som förre finansministern Pär Nuder (s) så målande kallade "detta köttberg av 40-talister" - men enligt såväl Mats Kinnwall som andra ger inte demografin någon dramatisk effekt på kommunalskatten under de närmaste 25 åren. Det är kanske inte förrän vi 70-talister kom upp i pensionsåldern som problemen uppstår?

Ett annat faktum som det rådde stor samstämmighet om var att det inte finns något generellt samband mellan kommunernas kostnad och verksamhetens kvalitet - oavsett vilket kvalitetsmått man använder! I vissa fall verkar det snarast finnas ett negativt samband mellan de ekonomiska satsningarnas storlek och resultaten...

Det betyder naturligtvis inte att man kan spara hur som helst utan att det påverkar kvaliteten, men att väl avvägda besparingar inte behöver ses som det hot mot kommuninvånarnas välfärd. Tyvärr dök inte Vänsterpartiets kommunalråd Dag Olausson upp till seminariet (han var anmäld), för det här var fakta som jag tror att vår vänsteropposition skulle behöva ta till sig.

Jag kunde också konstatera att mycket av det arbete som vi i den nuvarande majoriteten genomför, inte minst inom mitt ansvarsområde, ligger väl i linje med de tankar som talarna hade om hur man skulle kunna förena god kvalitet med låga kostnader. Det är inte bara min fromma förhoppning utan också min tydliga ambition att vi under nästa mandatperiod ska kunna se resultaten av det. Även i plånboken.

Inga kommentarer: