15 september 2005

Tunnlar bara för de rika?

"Tunnlar bara för de rika" var rubriken för en intressant debattartikel av Ann-Margrethe Livh och Klas Rönnbäck (v) i Svenska Dagbladet idag. Tesen i artikeln är att man vid nya vägbyggen väljer tunnlar i områden som bebos av rika etniska svenskar, medan man väljer att bygga vägar i marknivå i fattigare områden.

De exempel som tas är framför allt Norra Länken, Södra Länken, Österleden (vars eventuella byggande det ju knappt får knystas om, men här ses som ett faktum) och Förbifart Stockholm kontra E18 förbi Tensta och Rinkeby, Södertörnsleden förbi Flemingsberg samt Huddingevägen mellan Vårsta och Flemingsberg.

Jag tror faktiskt, som artikelförfattarna, att de boendes ekonomiska och sociala status påverkar samhällsplaneringen. Let's face it, det är betydligt enklare att tysta dem som redan står utanför samhället än en välutbildad och självmedveten övre medelklass med goda samhällskontakter och ekonomiska resurser. Överklaganden är rutin när det gäller samhällsbyggnadsfrågor - men ju högre social status ett område har, desto fler blir de.

Men jag kan också se att det är en väldigt vinklad beskrivning av verkligheten de ger i artikeln. Man har valt att bortse från allt som ger bilden andra nyanser.

Vad skiljer Norra Länken, Södra Länken och Österleden från övriga projekt som nämns? De byggs/planeras byggas i innerstaden eller närförort, där marken är och förblir mer ekonomiskt värdefull. Att inte utnyttja den till fullo vore en form av slöseri.

Vad skiljer Ekerö-delen av Förbifart Stockholm från alla de andra projekten? Den planeras dras igenom en kommun som egentligen inte alls vill ha någon väg, en kommun där man motsatt sig alla förbättringsidéer och förefaller tycka att dåliga förbindelser med övriga Stockholm är en tillgång. Stockholms stad vill liksom Huddinge och Botkyrka verkligen att sina olika vägprojekt i ytterstaden blir av, och har därför en betydligt sämre förhandlingsposition.

Varför nämns bara Vårsta-Flemingsberg på väg 226? Varför inte konstatera att samma sak gäller genom det välmående villasamhället Stuvsta?

Varför nämns bara Flemingsberg på Södertörnsleden? Inte ett ord om Vårby, där väl Södertörnsleden och Masmolänken åtminstone delvis planeras gå i tunnel, om jag inte alldeles missminner mig.

Så även om jag inser problemet med den klassmässiga ojämlikheten i samhällsdebatten, inte minst i samhällsplaneringsfrågor, så tvingas man konstatera att vänsterpartisterna har visat en retuscherad bild av situationen i sin alarmrapport.

Inga kommentarer: