28 mars 2008

Etiken och fastighetsskatten

Stefan Attefall skriver på DN Debatt idag om skatter och etik och exemplifierar med fastighetsskatten, där han vill genomföra ett antal förändringar i det system som har införts.

Jag tycker att hela diskussionen om de etiska förutsättningarna för våra skatter är det viktigaste med artikeln. Etiken är någonting som verkligen måste diskuteras i dessa tider då inte bara socialdemokraterna utan även socialingenjörer inom borgerligheten som finansminister Anders Borg (m) försöker undvika att tala om principerna bakom lagstiftningen för att istället koncentrera sig på effekterna. Effekter i all ära, men ändamålen helgar inte medlen. Är en skatt principiellt tvivelaktig - eller rentav förkastlig! - så bör den bort, även om dess effekter på kort sikt är goda. Rätt ska vara rätt.

Beträffande fastighetsskatten framför Stefan redan kända kristdemokratiska ståndpunkter, sådant som vi fått ge upp i förhandlingarna kring den reformering av fastighetsskatten som faktiskt genomförts. Föga överraskande håller jag fortfarande med honom. Inte minst att avgiften borde vara relaterad till kommunens faktiska kostnader i anslutning till fastigheterna - och så förstås att den kommunala fastighetsskatten även borde omfatta kommersiella och industriella fastigheter. Idag har kommunerna - framför allt i storstadsområdena - väldigt svaga incitament att exploatera mark som man inte själv äger för kommersiellt bruk. Den enda intäkten för kommunen är ju det pris som man får vid en markförsäljning. Det är säkert en bidragande orsak till den skriande bristen på ny, attraktiv industrimark i Stockholm.

SvD DI

Inga kommentarer: