21 juni 2010

Delar av Masmoplatån blir naturreservat

Idag fortsatte Huddinges junifullmäktigesammanträde med en tredje session, närmare fem timmars debatt då vi avverkade i stort sett alla de ärenden som bordlagts efter de två första dagarna.

Två ärenden orsakade mer omfattande debatt och slutade i en votering. Den ena gällde Vänsterpartiets idiotförslag att de fackliga organisationerna skulle kallas in för att ge Huddinges elever facklig skolning, ett förslag som är ungefär lika genomtänkt som att låta prästen ta hand om religionsundervisningen. Det är sjukt att en ohelig allians bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna försökte driva igenom ett förslag som så helt uppenbart strider mot skolans uppdrag som opartisk kunskapsförmedlare.

Det andra ärendet som ledde till votering var mindre överraskande. Frågan om att bebygga Masmoplatån eller göra den till naturreservat har delat Huddinges politiker sedan långt innan jag engagerade mig politiskt - ja, förmodligen sedan innan jag ens hade rösträtt. Det som gör frågan extra känslig är att skiljelinjen går rakt igenom blocken. Socialdemokraterna och Folkpartiet har sedan länge velat bebygga platån, medan Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Huddingepartiet gått till val på att göra hela området till naturreservat.

Nu har kommunfullmäktige till sist fattat ett beslut, påskyndat av den förändrade lagstiftning som gör att det skulle bli väldigt mycket mer kostsamt för kommunen att omvandla området - som ägs av Stockholms stad - till naturreservat vid ett senare tillfälle. Beslutet, som innebär att merparten av platån införlivas i Gömmarens naturreservat men att området närmast Glömstavägen och Masmo tunnelbanestation undantas, är ett bra exempel på den vilja som finns inom den nuvarande majoriteten att överbrygga de skillnader som finns och hitta lösningar som alla kan leva med. Området som undantas är inte bara det minst viktiga ur naturvärdessynpunkt, det är samtidigt det mest attraktiva ur bebyggelseperspektiv, med närhet till såväl huvudvägnätet som kollektivtrafiken och stort som Myrstuguberget ungefär. Idag finns det ingen ekonomi i att bebygga det (det är inte så att marknaden skriker efter bostäder i Vårby just nu), men i framtiden kan det eventuellt bli ett bra komplement till bebyggelsen i Vårby Haga. Socialdemokraterna, som tillsammans med Sverigedemokraterna motsatte sig utvidgningen av reservatet, var förstås upprörda, men jag har svårt att se annat än att det här var en fungerande kompromiss som gör att vi kan komma ifrån den handlingsförlamning som rått under många, många år.

SR

Inga kommentarer: